اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 1166

شناسه ملی: 10861242004

تاریخ ثبت: 1388/07/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/04:

3,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول و صورتجلسه هییت تصفیه مورخه 30/4/90 و تاییدیه شماره 2160 خ: 4/5/90 اداره تعاون تغییرات ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود 1 با انحلال شرکت مذکور موافقت گردید 2 آقای فرشاد عزیزی به عنوان هییت تصفیه برای مدت 2 سال مالی انتخاب گردیدند 3 محل تصفیه خمین خیابان امام خمینی (ره) پاساژ مستوفی انتخاب گردید رییس ثبت اسناد خمین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/19:

باتوجه به موادی از قانون تجارت و تاییدیه نام شماره 2121 ن 32/88 : 27/5/88 اداره کل ثبت شرکتها و نامه شماره 2442 : 15/6/88 اداره محترم تعاون خلاصه ای از اساسنامه و شرکتنامه شرکت مذکور جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام امور خدمات کامپیوتر و انجام خدمات اینترنتی. 2 مدت مبدا تشکیل شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: خمین خیابان امام خمینی پاساژ مستوفی. 4 سرمایه اولیه: مبلغ 3500000 ریال منقسم به 7 سهم 500000 ریالی با نام که کلا برابر گواهی 21/3504 : 11/6/88 بانک توسعه تعاون خمین به حساب جاری شماره 5/558 به نام شرکت واریز شده است. 5 اولین مدیران: آقایان احمدباقی نژاد به سمت رییس هییت مدیره و حمیدعلی محمدی به سمت نایب ریییس هییت مدیره برای مدت سه سال مالی و فرشاد عزیزی به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. 6 نام مدیر عامل و حدود اختیارات وی: آقای فرشاد عزیی برابر مفاد اساسنامه. 7 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای رییس هییت مدیره (در غیاب وی با امضای نایب رییس) و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 بازرسان شرکت: آقای حسین کمانی به عنوان بازرس اصلی و سمیه عزیزی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. سرپرست ثبت اسناد خمین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی