اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2388

شناسه ملی: 10860196850

تاریخ ثبت: 1387/12/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 8314938641

آدرس: حسین شانظری به شماره ملی 1280828056 و

تاریخ تاسیس: 1387/12/27

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/19:

بموجب نامه شماره 10354/1/2027 مورخ 19/10/91 فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه و برابر صورت جلسات هییت امنا و هییت مدیره مورخ 7 و 1/10/91 حسن کاشانی به شماره ملی 511047XXXX و کدپستی 831493XXXX به سمت رییس، علیرضا شانظری به شماره ملی 511063XXXX و کدپستی 833713XXXX به سمت نایب رییس، محبو به حق شناس به شماره ملی 511024XXXX و کدپستی 831774XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، نرگس بیدرام به شماره ملی 511024XXXX و کدپستی 833713XXXX به سمت عضو اصلی، حسین شانظری به شماره ملی 128082XXXX و کدپستی 831464XXXX به سمت خزانه دار، زهره حق شناس به شماره ملی 511029XXXX و کدپستی 833711XXXX و زهرا جانثاری به کد ملی 128343XXXX و کدپستی 831763XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره از تاریخ 1/10/91 برای مدت دو سال انتخاب شدند و جواد حق شناس به شماره ملی 511051XXXX و کدپستی 831665XXXX و یعقوب بیدرام به شماره ملی 511060XXXX و کدپستی 833711XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات موسسه بامضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رییس یا نایب رییس هییت مدیره و بامهر موسسه معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 19/10/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 10/10/1389 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ حسین شاهنظری به کد ملی 128082XXXX و کدپستی 831464XXXX بسمت رییس هییت مدیره و علیرضا شانظری به کد ملی 511063XXXX و کدپستی 833713XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و محبوبه حق شناس به کد ملی 511024XXXX و کدپستی 831774XXXX بسمت مدیرعامل و زهرا شاهرجبیان به کد ملی 511000XXXX و کدپستی 833711XXXX بسمت خزانه دار و زهرا جانثاری به کد ملی 128343XXXX و کدپستی 831763XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره و جواد حق شناس به کد ملی 511051XXXX و کدپستی 831665XXXX و زهره حق شناس به کد ملی 511029XXXX0 و کدپستی 833711XXXX بسمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار باامضای رییس یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. یعقوب بیدرام به کد ملی 511060XXXX و کدپستی 833711XXXX و حسن کاشانی به کد ملی 511047XXXX و کدپستی 831493XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 6/5/90 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/12/28:

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه موسسه کانون فرهنگی اجتماعی فاطمه الزهرا بانوان شهر گرگاب که در تاریخ 27/12/87 تحت شماره 2388 و شناسه ملی 108601XXXX0 در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: تلاش در جهت ارتقا جایگاه و منزلت بانوان در جامعه 2 مرکز اصلی موسسه: اصفهان، گرگاب، بلوار امام، خیابان شهید مطهری، جنب فضای سبز شهرداری گرگاب، کدپستی 833711XXXX 3 سرمایه موسسه: مبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد که توسط هییت موسس پرداخت شده است. 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 مدیران و صاحبان امضا: آقایان یعقوب بیدرام به سمت رییس هییت مدیره و جواد حق شناس به سمت خزانه دار و خانم نرگس بیدرام به سمت مدیر عامل و خانم مهری روح الامین به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم شاه نظری به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر است، امضای ذیل ثبت در تاریخ 28/12/1387 تکمیل شد. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی