اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 13613

شناسه ملی: 14005097333

تاریخ ثبت: 1394/04/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تصفیه استان قم شهرقم باجک پ 311

کد پستی: 3714737879

تاریخ تاسیس: 1394/04/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت به دلیل عدم فعالیت منحل شد و آقای علی عزیزی بشماره ملی 038620XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. نشانی محل تصفیه: استان قم ـ شهرقم ـ باجک ـ پ 311 ـ کدپستی 371473XXXX می باشد ش 941202XXXX22948 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/30:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود ندای جهان شادی آوران کودک درتاریخ 30/04/1394 به شماره ثبت 13613 به شناسه ملی 140050XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: شرکت در مناقصه ها ومزایده ها ـ اخذ و اعطای نمایندگی ـ تاسیس و بهره برداری شهر بازیهای سر پوشیده و سرباز و مجموعه های توریستی ، تفریحی ، گردشگری پذیرایی (سنتی و جدید ) ـ اخذ وام واعتبارات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت ـ پس از اخذ مجوزهای لازم ـ موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قم ـ خ جمهوری ـ ک 6 ـ پ 12 طبقه همکف کد پستی 371668XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1 . 000 . 000 ریال نقدی می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بشرح ذیل می باشد . عباس فرقانی دارنده 340000 ریال سهم الشرکه احسان مقتصدی دارنده 330 . 000 ریال سهم الشرکه علی عزیزی دارنده 330 . 000 ریال سهم الشرکه مدیران شرکت برای مدت نامحدود بشرح ذیل انتخاب شدند . عباس فرقانی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 005617XXXX ، احسان مقتصدی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 037002XXXX و علی عزیزی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 038620XXXX دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات ، قراردادها وعقوداسلامی با امضا علی عزیزی مدیرعامل ، رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 940430XXXX21333 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی