اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2558

شناسه ملی: 10320083610

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ـ آقای سیدعلی هاشمی به شماره ملی 349045XXXX به سمت مدیرعامل ـ آقای سیدامیرعباس هاشمی به شماره ملی 038456XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم حسنیه سادات هاشمی به شماره ملی 354969XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم فاطمه روان بد شماره ملی 354968XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. ب) ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا سیدامیرعباس هاشمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980208XXXX27662 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ـ آقای سیدعلی هاشمی به شماره ملی 349045XXXX ـ آقای سیدامیرعباس هاشمی به شماره ملی 038456XXXX ـ خانم حسنیه سادات هاشمی به شماره ملی 354969XXXX ـ خانم فاطمه روان بد شماره ملی 354968XXXX برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ب) ـ آقای احمد تاجیکی با کد ملی 181815XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای علی نیرو با کد ملی 354935XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 980208XXXX33798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به آدرس: استان بوشهر، شیف، کانال چهارم، لاین 6 . کدپستی 751411XXXX تغییر یافت. ش 961214XXXX55719 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد تاجیکی با کد ملی 181815XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای علی نیرو با کد ملی 354935XXXX به عنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای سیدامیرعباس هاشمی به شماره ملی 038456XXXX ـ خانم حسنیه سادات هاشمی به شماره ملی 354969XXXX ـ خانم فاطمه روان بد شماره ملی 354968XXXX ش 951014XXXX11967 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدامیرعباس هاشمی به شماره ملی 038456XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ خانم حسنیه سادات هاشمی به شماره ملی 354969XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم فاطمه روان بد شماره ملی 354968XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی تعیین گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا سیدامیرعباس هاشمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951014XXXX27461 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/28:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 31/2/92 شرکت اختر میگوی لیان سهامی خاص شماره ثبت 2558 شناسه ملی 103200XXXX0 تغییرات ذیل بعمل آمد: خانم فاطمه نجم بشماره شناسنامه 25536 شماره ملی 237025XXXX فرزند محمد صادره از کازرون و آقای عباس زکیان بشماره شناسنامه 32112 شماره ملی 237031XXXX فرزند نامدار صادره از کازرون بترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. بموجب صورت جلسات هییت مدیره شرکت فوق الذکر آقای علیرضا نوید بشماره شناسنامه 4197 و شماره ملی 237248XXXX فرزند اسماعیل صادره از کازرون بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای اسماعیل نوید بشماره شناسنامه 28353 و شماره ملی 237028XXXX فرزند خورشید صادره از کازرون بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم شراره نوید بشماره شناسنامه 207 شماره ملی 237193XXXX فرزند اسماعیل صادره از کازرون و آقای احمد رضا نوید بشماره شناسنامه و شماره ملی 237209XXXX فرزند اسماعیل صادره از کازرون همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات باامضا آقای علیرضا نوید منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 84 بتصویب رسید. ش 1866638 ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی