اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 3480

شناسه ملی: 10380610660

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/03/1398 و برابر نامه شماره 38426 مورخ 22/2/1398 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 33 ماده و 21 تبصره به تصویب رسید. ش 980427XXXX04797 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/24:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 25/08/1396 ونامه شماره 9851 مورخ 02/03/1397 دانشگاه فردوسی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی منتهی به سال مالی 31/05/1396 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به عنوان حسابرس قانونی موسسه برای سال مالی 96 ـ 97 تعیین گردید. آقای محمدحسین مدهوش طوسی کد ملی 093860XXXX به عنوان خزانه دار و آقای مهدی خواجوی کد ملی 065162XXXX به عنوان رییس موسسه و دبیر هییت امنا برای مدت چهار سال انتخاب گردید. ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و افتتاح و برداشت از حساب های بانکی موسسه با دو امضا از سه امضا مهدی خواجوی، محمد حسین مدهوشی طوسی یا محمد جهانیان به همراه مهر موسسه به عنوان صاحبان امضای مجاز معتبر باشد. ـ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار موسسه تعیین گردید. ش 970324XXXX82276 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/7/1396 و نامه شماره 55811 مورخ 30/10/96 دانشگاه فردوسی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 42 ماده و 37 تبصره تصویب گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961116XXXX44835 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/09/1395 و نامه شماره 165629/22/2 مورخ 2/8/95 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اصلاح ماده 6 اساس نامه مشتمل بر اسامی هییت موسس موسسه به شرح زیر به تصویب رسید: 1 ـ محمد جمالی کد ملی 524922XXXX 2 ـ مهدی خواجوی کد ملی 065162XXXX 3 ـ محمد علی احمدیان کد ملی 004212XXXX 4 ـ سید علیرضا سیدین 299314XXXX 5 ـ محمد حسین مدهوش طوسی کد ملی 093860XXXX 6 ـ امیرفرهادیان کد ملی 093201XXXX 7 ـ محمدباقرقالیباف کد ملی 094218XXXX 8 ـ محمدرضاحایری زاده حریمی کد ملی 093140XXXX 9 ـ تقی اسدالهی همدانی ش 951110XXXX69137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی