اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8812

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/03/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: یزد خیابان ایمان کوچه امام

تاریخ تاسیس: 1386/03/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/03/20:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/1/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ با توجه به نقل و انتقال سهام و استعفای آقای نعمت اله بلانی از عضویت در هییت مدیره و رعایت ماده 31 اساسنامه آقایان امین بلانی و محمد بلانی و علی بلانی به سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند 2 ـ آقای سیدجواد صادقی نژاد به سمت بازرس اصلی و آقای محمد لازمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار آیینه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و همچنین بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 11/1/88 آقای امین بلانی بسمت رییس هییت مدیره و آقای علی بلانی به سمت نایب رییس و آقای محمد بلانی به سمت مدیرعامل کلا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای محمد بلایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/10/15:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/9/1387 و گواهی مالیاتی به شماره 39957/05 مورخ 5/10/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با توجه به نقل و انتقال سهام و رعایت ماده 31 اساسنامه آقایان امین بلانی و محمد بلانی و نعمت اله بلانی به سمت اعضا هییت مدیره کلا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای سیدجواد صادقی نژاد به سمت بازرس اصلی و آقای محمد لازمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار آینه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/9/87 با توجه به استعفا آقای محمد بلانی از عضو در هییت مدیره در نتیجه آقای امین بلانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای نعمت اله بلانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد بلانی به سمت مدیر عامل کلا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا آقای محمد بلانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت شرکتهای یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/03/20:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت راه گستر بلان ( سهامی خاص) که در تاریخ 20/3/86 تحت شماره 8812 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/3/86 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: اجرای عملیات خاکی و امور پیمان کاری مربوط به ساخت راه ها شمال راه های اصلی و فرعی و بزرگراه ها و آزادراه ها و راه هار ریلی و راه های روستایی و شهری و پل سازی و تونل ها و راه های زیرزمینی و سیستم های انتقال هوایی و عملیات زیر سازی و آسفالت کلیه راهها و احداث سد های خاکی و باند و فرودگاه و نظایر آن در چهار چوب قوانین موضوعه. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: یزد خیابان ایمان کوچه امام پلاک 30 تلفن: 7240362 4 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی با نام که مبلغ 000/350 ریال آن طبق گواهی شماره 1150 مورخه 13/10/85 بانک ملی شعبه همافر یزد پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: آقای محمد بلانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و امین بلانی به سمت نایب رییس و علی شاهی و نعمت الله بلانی به سمت اعضا هییت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و با امضا آقایان محمد بلانی و نعمت الله بلانی با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای آقای امین بلانی و مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : به شرح در مواد اساسنامه. 8 بازرسان اصلی و علی البدل: محمد جواد صادقی نژاد به سمت بازرس اصلی و محمد علی لازمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی