اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 40736

شناسه ملی: 10260584323

تاریخ ثبت: 1389/03/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/03/17

آدرس: 1 3 استان اصفهان ، شهر اصفهان خ جی خ کنگاز ، کوچه بهار ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/3/89 تحت شماره 40736 و شناسه ملی 102605XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 17/3/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رشته های ساختمان، ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، فلزی، بتنی، سنگی و نظایر آن، راهسازی، ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها، ریلی راهها، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، نگهداری و تعمیر تجهیزات و راهداری و انجام عملیات آسفالتی، کانالهای انتقال آب، زهکشی، ساخت و عرضه قطعات ماشین آلات صنعتی، حفاظت کاتودی، تاسیسات و تجهیزات، تجهیزات مربوط به بخار، هوا، کمپرسور، چیلر، بیلر، موتورخانه، تهویه مطبوع، تجهیزات ساختمان و خطوط انتقال مواد در کارخانجات، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و انجام کلیه امور خدماتی (طبخ و توزیع غذا، نظافت، تامین نیروی انسانی موقت متخصص و غیر متخصص، فضای سبز، نگهداری ماشین آلات و تجهیزات) و نیز مشارکت در طرحهای عمرانی، تجاری، اقتصادی، صنعتی، تولیدی، مشارکت و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی صرفاً در راستای موضوع شرکت و شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و بطور کلی هر گونه فعالیت که در راستای موضوع شرکت می باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان اصفهان، شهر اصفهان خ جی خ کنگاز، کوچه بهار، پلاک 5 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 207 مورخ 10/3/89 نزد بانک ملی شعبه چهارراه نظر اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای فرشاد کریمی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای عباس شریفی هماباد بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای علی شریفی هماباد بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای علی شریفی هماباد بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات شرکت باامضا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم سمیرا قربانی خان آبادی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم صغری اسمعیلی قیوم آبادی به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی