اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 61

شناسه ملی: 10860007849

تاریخ ثبت: 1387/04/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 8441934445

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/8/1396 و نامه شماره 4078 مورخ 13/8/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردستان نشانی مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اردستان به نشانی بخش زواره شهر زواره طالقانی خیابان جاده پروژه ریلی بلوار جانباز پلاک 720 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1387/04/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/02/03:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/10:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/04/18:

12,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/02/1397 و نامه شماره 541 مورخ 5/2/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردستان: صورت های مالی 95 و 96 مشتمل بر ترازنامه، عملکرد سود و زیان به تصویب رسید. آخرین رقم سرمایه به مبلغ 5000000 ریال اعلام گردید. فاطمه عرب زاده زواره به شماره ملی 229784XXXX ـ مجید علیپور به شماره ملی 118956XXXX محمدکشاورز به شماره ملی 118000XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و الهام گلی به شماره ملی 118002XXXX ـ روح اله سلامه زاده زواره به شماره ملی 118959XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. محبوبه عظیمیان زواره به شماره ملی 118961XXXX به سمت بازرس اصلی ـ محسن عرب خابوری به شماره ملی 118993XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970216XXXX47564 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/02/1397 و نامه شماره 541 مورخ 5/2/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردستان: فاطمه عرب زاده زواره به شماره ملی 229784XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ مجید علیپور به شماره ملی 118956XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ محمد کشاورز به شماره ملی 118000XXXX به سمت منشی هییت مدیره ـ الهام گلی به شماره ملی 118002XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هییت مدیره، با امضای الهام گلی (مدیرعامل) و فاطمه عرب زاده زواره (رییس هییت مدیره) و درغیاب فاطمه عرب زاده زواره (رییس هییت مدیره) محمدکشاورز (منشی) حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با امضای الهام گلی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970216XXXX08115 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/8/1396 و نامه شماره 4078 مورخ 13/8/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردستان نشانی مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اردستان به نشانی بخش زواره ـ شهر زواره ـ طالقانی ـ خیابان جاده پروژه ریلی ـ بلوار جانباز ـ پلاک 720 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 844193XXXX انتقال یافت و ماده 6 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 960904XXXX61244 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1395 و نامه شماره 3147 مورخ 13/06/1395 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردستان خانم محبوبه عظیمیان زواره به شماره ملی 118961XXXX به عنوان بازرس اصلی و محسن عرب خابوری به کد ملی 118993XXXX برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورت های مالی سال های 93 و 94 به تصویب رسید. آخرین رقم سرمایه 000/000/5 ریال وآخرین تعداد اعضا 7 نفر به سمع حاضرین رسید ش 950631XXXX55847 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

و شناسه ملی 108600XXXX9 که قبلا طی شماره 651 در ثبت اردستان به ثبت رسیده است. به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 28/9/88 شرکت تعاونی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی و دامپروری و مشاوره ای پردیس زواره که طی مرقومه شماره 1566 ت 3/10/88 به تایید اداره محترم تعاون اردستان رسیده است تغییرات ی به شرح ذیل در شرکت فوق به عمل آمده است: خانم فاطمه عرب زاده به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه چک ها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضای مدیر عامل خانم فاطمه عرب زاده و آقای مجیدعلی پور (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر و در غیاب آقای مجید علی پور (رییس هییت مدیره) خانم محبو به عظیمیان (منشی) حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با امضا خانم فاطمه عرب زاده ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک زواره

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/04/22:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی و دامپروری و مشاوره ای پردیس زواره که طی نامه 578 مورخه 18/4/87 به تایید اداره محترم تعاون شهرستان اردستان رسیده و در تاریخ 22/4/87 تحت شماره 651 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور به شرح ذیل آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: بشرح ماده 3 اساسنامه مصوب مجمع عمومی مورخه 16/4/86 2 مرکز اصلی شرکت: زواره بلوار جانباز 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/12 ریال است که به 120 سهم 000/100 ریال منقسم گردیده است که مبلغ آن نقداً طبق گواهی مورخه 17/4/87 صندوق تعاون اردستان به حساب جاری شرکت واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است 5 مدیران و صاحبان امضا: خانم زهرا نوریان زواره به سمت رییس خانم فاطمه عرب زاده زواره به سمت نایب رییس، خانم محبو به عظیمیان زواره به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال و خانم فاطمه عرب زاده زواره به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه قراردادها و اسناد رسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا منشی هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 بازرسان شرکت: آقای سیدمجتبی کاظمی به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی شواخی زواره به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اردستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی