اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4681

شناسه ملی: 10360061510

تاریخ ثبت: 1392/03/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: 13 استان خراسان جنوبی شهر بیرجند سجادشهر خ بلال بلال 1 پلاک 6

کد پستی: 9719944988

تاریخ تاسیس: 1392/03/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/03/02:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آدرس شرکت از بیرجند خیابان سجادشهر ـ بلال ـ بلال 1 ـ پلاک 6 به آدرس جدید بیرجند خیابان مفتح ـ نبش مفتح 29 ـ طبقه دوم کدپستی 9XXXX9XXXX تغییر یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950818XXXX77867 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقایان سعید هزاری افین به شماره ملی 088004XXXX ومحسن هزاری به شماره ملی 064002XXXX وعلی هزاری به شماره ملی 064003XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای علی عباسی به شماره ملی 064018XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی شفیعی به شماره ملی 064012XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950213XXXX68558 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -آقای سعید هزاری افین به شماره ملی 088004XXXX بسمت رییس هییت مدیره وآقای محسن هزاری به شماره ملی 064002XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی هزاری به شماره ملی 064003XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای سعید هزاری افین بشماره ملی 088004XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسنادبهادارو تعهدآور واوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای سعید هزاری افین(مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است. ش 950213XXXX37730 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/02:

شرکت فوق در تاریخ 02/03/1392 شماره ثبت 4681 و شناسه ملی 103600XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 02/03/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی و راهسازی اعم از اجرا و مشاوره و نظارت بر کلیه پروژه های راهسازی و ساختمانی از قبیل زیرسازی، آسفالت جاده ها اعم از شهرک ها، بزرگراه ها، ساختن راه های ریلی، باند فرودگاه ها و انواع سد و بند اعم از خاکی، بتنی، سنگی، تغذیه مصنوعی، کانال آبی و ساختمانی از قبیل ساختن اماکن اعم از مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی، صنعتی و سایر سازه ها و ساختمان های ویلایی و انبوه سازی مسکن و مشاوره، طراحی، نصب، مونتاژ، راه اندازی، تعمیرات و نگهداری سیستم های حرارتی و برودتی، مکانیکی، برق و ماشین آلات صنعتی و تصفیه و انشعابات مربوطه و کلیه پروژه های نقشه برداری و آبرسانی، فاضلاب شهری و شرکت در کلیه مناقصات در رابطه با امور فوق در داخل یا خارج کشور و اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خراسان جنوبی شهر بیرجند سجادشهر خ بلال بلال 1 پلاک 6 کدپستی 971994XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به سم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 11/2446 مورخ 27/01/1392 نزد بانک صادرات شعبه توحید بیرجند پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای احسان یوسفی به شماره ملی 064014XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم فهیمه هزاری به شماره ملی 065320XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای سعید هزاری افین به شماره ملی 088004XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای سعید هزاری افین به شماره ملی 088004XXXX به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای سعید هزاری افین ( مدیر عامل ) و آقای احسان یوسفی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای سید رضا اسماعیلی به شماره ملی 088995XXXX به عنوان بازرس اصلی 28 آقای علی عباسی به شماره ملی 064018XXXX به عنوان علی البدل ش 268070XXXX113337XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند واحد ثبتی بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی