اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 310485

شناسه ملی: 10103502175

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 1991944997

آدرس: تهران میدان ونک خیابان ونک پاساژ ونک واحد 104

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/12/20:

9,310,320,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

62,068,800,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/06/03:

31,034,400,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/26:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مهری اصفهانی با شماره ملی 003524XXXX پارمیدا مهری با شماره ملی 471028XXXX پارسا مهری با شماره ملی 044087XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. فرشیده فرامرزی گروس به شماره ملی 003937XXXX به سمت بازرس اصلی الناز سادات فاطمی اردستانی به شماره ملی 007021XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. حساب سود و زیان (تراز نامه) منتهی به سال 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. پ 990130XXXX85940 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 620688XXXX0 ریال به مبلغ 931032XXXX ریال منقسم به 3088 سهم 3015000 ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. پ 990130XXXX54831 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مهری اصفهانی با شماره ملی 003524XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره پارمیدا مهری با شماره ملی 471028XXXX به سمت رییس هییت مدیره پارسا مهری با شماره ملی 044087XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 990130XXXX76559 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مهری اصفهانی با شماره ملی 003524XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره پارمیدا مهری با شماره ملی 471028XXXX به سمت رییس هییت مدیره پارسا مهری اصفهانی با شماره ملی 044087XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند؛ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970911XXXX37290 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: افراد ذیل به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند: علیرضا مهری اصفهانی با شماره ملی 003524XXXX ـ پارمیدا مهری با شماره ملی 471028XXXX ـ پارسا مهری اصفهانی با شماره ملی 044087XXXX ـ ا فراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شماره ثبت 17947 شناسه ملی 101006XXXX8 به سمت بازرس اصلی فرشیده فرامرزی گروس به شماره ملی 003937XXXX به سمت بازرس علی البدل پ 970911XXXX90487 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از 310344XXXX0 ریال به 620688XXXX0 ریال منقسم به 3088 سهم 20100000 ریالی با نام از طریق نقدی طی گواهی نامه شماره 351/65342 مورخ 28/08/97 بانک ملت شعبه ملاصدرا مبلغ 310344XXXX0 ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 970911XXXX77929 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 3 نفر می باشد.در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد. پ 970911XXXX61604 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 201XXXX000 ریال به مبلغ 310344XXXX0 ریال منقسم به 1544 سهم 20100000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی به موجب گواهی شماره 305/65342 مورخه 3/6/97 بانک ملت شعبه ملاصدرا تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ 970614XXXX35453 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الناز سادات فاطمی اردستانی به شماره ملی 007021XXXX به سمت بازرس اصلی و محمد علی اکبر شیرازی به شماره ملی 007619XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. پ 970320XXXX36656 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:علیرضا مهری اصفهانی با شماره ملی 003524XXXX به سمت مدیرعامل نایب رییس هییت مدیره -پارمیدا مهری با شماره ملی 471028XXXX به سمت رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970320XXXX94259 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 بتصویب رسید. علیرضا مهری اصفهانی با شماره ملی 003524XXXX و پارمیدا مهری با شماره ملی 471028XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. الناز سادات فاطمی اردستانی به شماره ملی 007021XXXX به سمت بازرس اصلی و محمد علی اکبر شیرازی به شماره ملی 007619XXXX به سمت بازرس علی البدل به سمت بازرسین برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. پ 970320XXXX16880 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نیلوفر اسلام پرست به شماره ملی 001172XXXX به عنوان بازرس علی البدل و آقای حمید نادری به شماره ملی 007252XXXX به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای علیرضامهری اصفهانی به شماره ملی 003524XXXX و خانم فرشیده فرامرزی گروس به شماره ملی 003937XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ 930811XXXX49839 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان ونک خیابان ونک پاساژ ونک واحد 104 کدپستی 199194XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 930811XXXX92914 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضامهری اصفهانی به شماره ملی 003524XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم فرشیده فرامرزی گروس به شماره ملی 003937XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا ثابت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ 930811XXXX37831 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 6/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم عزیره قوچی به شماره ملی 003489XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای بهزاد نورهاشمی به شماره ملی 006220XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ. اعضا هییت مدیره تا تاریخ 6/11/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا مهری اصفهانی به شماره ملی 003524XXXX و خانم فرشیده فرامرزی گروس تا تاریخ 6/11/1392 4 ـ. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا مهری اصفهانی به شماره ملی 003524XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم فرشیده فرامرزی گروس به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا مهری اصفهانی به شماره ملی 003524XXXX به سمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و تعهدآور با امضای مدیرعامل منفرد همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد و مکاتبات اداری و عادی و قراردادها با امضای نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد. در تاریخ 19/1/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم عزیزه قوچی به شماره ملی 003489XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم فرشیده فرامرزی گروس به شماره ملی 199194XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 بتصویب رسید. 4 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 26/4/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا مهری اصفهانی به شماره ملی 003524XXXX و آقای امیرعباس درود به شماره ملی 005826XXXX تا تاریخ 26/4/1392 . 5 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا مهری اصفهانی به شماره ملی 003524XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای امیرعباس درود به شماره ملی 005826XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امیرعباس درود به شـماره ملی 005826XXXX به سمت مدیرعامل. 6 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور رسمی با رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی و قراردادها با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 23/5/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/010/2 ریال منقسم به یکصد سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/100/20 ریال که تماماً از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 23/5/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی