اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 466050

شناسه ملی: 14004656322

تاریخ ثبت: 1393/10/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1998893541

آدرس: تصفیه تهران سعادت آباد خیابان سرو غربی خیابان بخشایش ریاضی کوچه بهار 2 پلاک 26 زنگ دوم و

تاریخ تاسیس: 1393/10/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/10/14:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای میر مصطفی موسوی رضوی به شماره ملی 008457XXXX بسمت مدیر تصفیه انتخاب شد ونشانی محل تصفیه " تهران سعادت آباد خیابان سرو غربی خیابان بخشایش ریاضی کوچه بهار 2 پلاک 26 زنگ دوم و کدپستی 199889XXXX " می باشد. پ 940209XXXX67572 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/14:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود مهندسی کیمیای عصر داده درتاریخ 14/10/1393 به شماره ثبت 466050 به شناسه ملی 140046XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدمات کامپیوتری و سخت افزاری شبکه و ارتقا سیستم ال ان ای نصب و اسمبل سیستمهای سخت افزار اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در نمایشگاهها و سمینارها در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد خیابان سرو غربی خیابان بخشایش ریاضی کوچه بهار 2 پلاک 26 زنگ دوم کدپستی: 199889XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 100000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: میر مصطفی موسوی رضوی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 008457XXXX دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه ـ یاسر افتخاری به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 038653XXXX دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه ـ فرزین ولیلو به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 275565XXXX دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری باامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه بامهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 931014XXXX27788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی