اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3370

شناسه ملی: 14007739386

تاریخ ثبت: 1397/05/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: منطقه آزاد چابهار مجتمع تجاری فردوس طبقه همکف واحد شماره 200

کد پستی: 9971768548

تاریخ تاسیس: 1397/05/09

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/03:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مزبور که در تاریخ . 3 . 5/97 تحت شماره 3370 در دفتر ثبت شرکت های واحد ثبتی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردید، جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 ) موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز در چهار چوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار 2 ) مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد چابهار ـ مجتمع تجاری فردوس ـ طبقه همکف ـ واحد شماره 200 کد پستی 997176XXXX 3 ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 ) سرمایه شرکت: مبلغ 10 , 000 , 000 (ده میلیون) ریال نقدی منقسم به 100 سهم بانام که مبلغ 3 , 500 , 000 ریال سرمایه نقداً طی گواهی شماره 4186/53 ـ 13 مورخ 01/05/97 بانک صادرات شعبه منطقه آزاد پرداخت گردید ومابقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. 5 ) مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای ابراهیم خرمایی به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابوالفضل شکری به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای مظفر خرمایی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال اتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و عقود اسلامی و قرارداد ها و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد عضو هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ) بازرسان و مدت تصدی آنان: خانم افسانه فتعلی پور به شماره ملی 053478XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه معمار باشی به شماره ملی 344075XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 7 ) روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی تعیین گردید. ش 970503XXXX52931 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی