اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1148

شناسه ملی: 10200370994

تاریخ ثبت: 1389/03/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/03/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/02:

15,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/08/1396 و برابر مجوز شماره 14323/200/96/5 مورخ 07/08/1396 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدمشتمل بر 3 فصل و 36 ماده جایگزین اساسنامه قبلی شد. ش 960817XXXX29693 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 2/3/1389 تحت شماره 1148 و شناسه ملی 102003XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 4/3/1389 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: اهداف: 1 . تامین نیازهای فرهنگی، هنری و آموزشی نابینایان، 2 . پرورش استعدادها و توانمندیهای نابینایان، 3 . اشتغال زایی و ایجاد بسترهای اشتغال برای نابینایان، 4 . تامین تجهیزات و نیازهای آموزشی و کمک توانبخشی از قبیل کتب بریل و گویا برای نابینایان و کم بینایان، موضوع فعالیتها: 1 . طراحی و اجرا در ایجاد دبیرخانه، بایگانی، مرکز اسناد در پایگاه اطلاعاتی برای خدمات اطلاع رسانی بهتر برای نابینایان و کم بینایان در زمینه های فرهنگی، هنری، علوم قرآنی، معارف اسلامی، 2 . عرضه محصولات رایانه ای مجاز در زمینه زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی و علوم قرآنی از طریق نوار کاست و فیلمهای ویدیویی، 3 . اجرای برنامه ها و برگزاری همایشها و نمایشگاه های فرهنگی، 4 . برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت فرهنگی و آزاد هنری در زمینه نمایش برای نابینایان و کم بینایان، 5 . تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری، موسسه پس از اخذ مجوز فعالیتهای خاص مصوب از مراجع مربوطه و رعایت ضوابط هییت رسیدگی مجاز به انجام فعالیتهای مزبور می باشد. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ امام بالاتر از چهار راه منصور ایستگاه بالا حمام طبقه فوقانی خدمات ارتباطی جاوید، تلفن 3355552 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/15 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای قادر فخر رنجبری بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای روح اله ساعی شتربانی بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای مهدی رفعتی بسمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای مهدی رفعتی بسمت مدیرعامل بمدت 5 سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک سفته برات و مکاتبات موسسه با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس و مهر موسسه معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی