اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 470361

شناسه ملی: 14004825432

تاریخ ثبت: 1394/01/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 1393673544

آدرس: تهران روبروی شهرک اکباتان بیمه 2 کوچه 23 پلاک 4 طبقه 5 واحد 8

تاریخ تاسیس: 1394/01/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/01/16:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به تهران روبروی شهرک اکباتان بیمه 2 کوچه 23 پلاک 4 طبقه 5 واحد 8 کدپستی 139367XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد. شعبه شرکت در شهرستان اهواز خیابان انقلاب بین ناصرخسرو و امیر کبیر شمالی پلاک 411 کدپستی 615371XXXX می باشد. پ 950420XXXX07125 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رمضانی کد ملی 128040XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای بهمن عیوضی کد ملی 378158XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای حامد زارعی کد ملی 336985XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد حسام افشار کد ملی 387358XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای پژمان شاوردی با کد ملی 175355XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سمانه نوروزی با کد ملی 197172XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 950420XXXX79455 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسام افشار به شماره ملی: 387358XXXX به سمت رییس هییت مدیره و بهمن عیوضی به شماره ملی: 378158XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و حامد زارعی به شماره ملی: 336985XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی از اعضا هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 941120XXXX89864 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 941120XXXX41735 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/16:

تاسیس شرکت سهامی خاص سدید بتن فرتاک درتاریخ 16/01/1394 به شماره ثبت 470361 به شناسه ملی 140048XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ تهیه، تولید، پخش، خرید و فروش، صادرات و واردات قطعات و ماشین آلات ساختمانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ گلبرگ شرقی ـ میدان هلال احمر ـ کوچه تارخ ـ پلاک 13 کدپستی: 163797XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1573 , 441 مورخ 13/12/93 نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسن حیدرآبادی شماره ملی: 003181XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل آرمان نیازداران گل تپه شماره ملی: 007414XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی هریک از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری هریک از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مصطفی رضایی بازکیایی به شماره ملی 006506XXXX به عنوان بازرس علی البدل سعید پوراصغر به شماره ملی 007405XXXX به عنوان بازرس اصلی بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940116XXXX25901 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی