اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 28917

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/10/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/10/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/10/13:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه شرکت تعاونی انبوه سازان مسکن بهارستان سبز که در تاریخ 13/10/1385 تحت شماره 28917 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه محلی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: فعالیتهای عمرانی و ساختمانی بقیه به شرح ماده سه اساسنامه 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان- شهر جدید بهارستان- خیابان ولیعصر- جنب لبنیات ولیعصر- دفتر ساختمان گلستان 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال نقدی است که مبلغ 000/500/3 ریال نقداً پرداخت و مابقی تعهدی است. ضمناً سرمایه به 21 سهم پانصد هزار ریالی تقسیم شده است. 4 - مدت شرکت: از تاریخ 27/8/1385 به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای محمد احمدی کافشانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سلیمان احمدی کافشانی به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هییت مدیره و خانم مهدیه احمدی کافشانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زهرا احمدی کافشانی به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضای منشی هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 6 - آقای کمیل احمدی کافشانی و آقای ناصر احمدی کافشانی با رعایت ماده 147 قانون تجارت به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ 14/10/1385 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی