اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 15438

شناسه ملی: 10100569552

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/11:

به استناد صورتجلسه هییت تصفیه مورخ 13/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی جمشیدیها ک.م 118983XXXX بسمت رییس اجرایی هییت تصفیه تعیین و مقرر شد کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار با امضای دو نفر از سه نفر هییت تصفیه همراه با مهر مربوط معتبر باشد و نیز اوراق عادی تعاونی با امضای رییس اجرایی و مهر تعاونی معتبرند. پ 971011XXXX43448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوم مورخ 04/05/1397 و مجوز شماره 197385/15 , 972 مورخ 1/8/97 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: علی جمشیدیها با کد ملی 118983XXXX ، پرویز رضایی با کد ملی 496982XXXX و هادی اقامتی با کد ملی 266891XXXX برای مدت دوسال به عنوان هییت تصفیه انتخاب شدند. آقایان 1 -میر یعقوب اطهاری با کد ملی 137877XXXX و 2 -محمد علی میرزایی با کد ملی 004442XXXX به عنوان نظارتصفیه انتخاب گردیدند. آدرس جدید هییت تصفیه در شهر جدید پردیس واقع در شهر جدید پردیس فاز 2 محله 3 بلوار اردیبهشت خیابان منابع طبیعی جنب تصفیه خانه آب می باشد. صورتهای مالی سال 96 هییت تصفیه تصویب گردید. پ 971011XXXX07359 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/04/1395 ومجوز شماره 212817/15 , 952 مورخه 17/07/95 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان میر یعقوب اطهاری به شماره ملی 137877XXXX و محمد علی میرزایی به شماره ملی 004442XXXX به عنوان ناظرین هییت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.صورتهای مالی سال 94 بتصویب رسید. آقای علی جمشیدیها به شماره ملی 118983XXXX و آقای پرویز رضایی به شماره ملی 496982XXXX و آقای هادی آقامتی گشتی به شماره ملی 266891XXXX به عنوان هییت تصفیه انتخاب گردیدند. پ 950914XXXX34541 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/14:

به استناد صورتجلسه هییت تصفیهمورخ 14/05/1395 ومجوز شماره 212817/15 , 952 مورخه 17/07/95 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی جمشیدیها به شماره ملی 118935185 به عنوان رییس اجرایی هییت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد ،قراردادها،چک ها با امضا دو نفر از اعضای هییت تصفیه آقایان علی جمشیدیها ،پرویز رضایی و هادی آقامتی گشتی (دو نفر از سه نفر هییت تصفیه )پس از تصویب هییت تصفیه همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضا کلیه اوراق عادی و نامه های تعاونی با امضا هریک از اعضا هییت تصفیه همراه مهر شرکت معتبر است پ 950914XXXX39834 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/5/1394 و نامه شماره 182510/15 , 942 مورخ 13/8/94 اداره کل تعاون، کار رفاه و امور اجتماعیاستان تهران، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی 1393 تصویب شد. پ 940929XXXX65337 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/5/1392 و تاییدیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران به شماره 227484/15/922 مورخ 8/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 91 به تصویب رسید. پ 1779102 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی