اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 33378

شناسه ملی: 10530455670

تاریخ ثبت: 1390/05/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان فارس شهرشیراز بلوار گلستان کوچه شماره 6

تاریخ تاسیس: 1390/05/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/05/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/5/1390 تحت شماره 33378 و شناسه ملی 105304XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/5/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خبرجنوب آگهی می شود 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات مربوط به حفاری چاه های عمیق و نیمه عمیق وانجام خدمات مربوط به تهیه مغزه حفاری و لوگ حفاری، انجام خدمات مربوط به چاه نگاری، انجام مطالعه در زمینه ژیوتکنیک تزریق پرده بندسدها احداث سدها بندها و تاسیسات وابسته، احداث شبکه های آبیاری زهکشی، کانالهای انتقال آب، تسطیح اراضی تجهیز ونوسازی اراضی کشاورزی محافظت و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی اجرای پروژه های ساختمانی، سیستمهای سرمایش و گرمایش و تاسیسات ساختمانها، احداث جاده ها و باند فرودگاهها، مطالعه در زمینه استخراج معادن احداث تونل و پل و انتقال خطوط لوله از قبیل آب برق گاز نفت مخابرات و فعالیتهای شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان فارس شهرشیراز بلوار گلستان کوچه شماره 6 پلاک 217 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 510 مورخ 3/5/1390 نزد بانک ملی شعبه خیابان ارم شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم حسنیه خلیلی آزاد به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم محبوبه یونسی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای حجت اله یونسی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای حجت اله یونسی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. و سایر نامه های اداری با امضا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای مسلم ستوده خواه به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای غلامحسن مظاهری به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی