اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5349

شناسه ملی: 14004150192

تاریخ ثبت: 1393/04/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/04/09

آدرس: قایمشهر ، خیابان تهران ، البرز 100 ، بالاتر از چهار راه حسن آباد ، ساختمان درنا ، طبقه اول

کد پستی: 4765613761

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/04/09:

250,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احسان کاظمی به کد ملی 216251XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم سکینه شمس به کد ملی 216264XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای سبزعلی شمس به کد ملی 582944XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای باقی دوره انتخاب گردید. همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و نامه های عادی و اداری و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940730XXXX03901 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قایم شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/29:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که شماره ثبت 5349 شناسه ملی 140041XXXX2 مورخ 28/3/1393 در این اداره بثبت رسیده است اینک جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات در زمینه تهیه و توزیع و پخش انواع محصولات مجاز بازرگانی، صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت های مجاز بازرگانی در داخل یا خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات رسمی کشور و اخذ و اعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد و بقیه مطابق ماده 2 اساسنامه شرکت می باشد با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: قایمشهر، خیابان تهران، البرز 100 ، بالاتر از چهار راه حسن آباد، ساختمان درنا، طبقه اول کدپستی 476561XXXX 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: بمبلغ 000/000/250 ریال منقسم به یکصد سهم بانام 000/500/2 هزار ریالی می باشد که مبلغ 000/000/250 ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره 278/59493 مورخ 28/3/93 بانک ملت شعبه شریعتی قایمشهر بحساب جاری شماره 12/50191598 نقداً پرداخت گردیده است. 5 ـ مدیر عامل و صاحبان امضا: آقای احسان کاظمی به شماره ملی 216251XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل خانم سکینه شمس به شماره ملی 216264XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سبز علی شمسی به شماره ملی 582944XXXX به سمت عضو هییت مدیره همگی اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، برات و سایر قراردادها و سایر نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ـ مدیران شرکت و حدود اختیارات آن: آقای احسان کاظمی به شماره ملی 216251XXXX به عنوان مدیر عامل و حدود اختیارات نامبرده مطابق اساسنامه شرکت می باشد. 7 ـ بازرسان شرکت: آقای کریم رهبر به شماره ملی 225934XXXX و خانم ربابه کریمی به شماره ملی 577976XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند. 8 ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. http: / /irsherkat.ir ش 1842526 رییس اداره ثبت اسناد و املاک قایمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی