اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4015

شناسه ملی: 14006647976

تاریخ ثبت: 1395/12/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 7581776693

تاریخ تاسیس: 1395/12/18

آدرس: دوگنبدان دهستان امام زاده جعفر روبروی بهنوش

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/18:

تاسیس شرکت تعاونی پنج هزار و یکصد و هفتاد و شش پرورش گاو شیری اعتماد آرمان گچساران در تاریخ 18/12/1395 به شماره ثبت 4015 به شناسه ملی 140066XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: پرورش طیور، پرواربندی، پرورش گاو شیری با رعایت قوانین و مقررات جاری کشورو با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: دوگنبدان ـ دهستان امام زاده جعفر ـ روبروی بهنوش کدپستی 758177XXXX سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به سی و پنج سهم سیصد هزار ریالی با نام می باشد که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 165546 مورخ 10/06/1395 نزد بانک توسعه تعاون شعبه گچساران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای سیدتاج الدین اعتمادی نیا به شماره ملی 426892XXXX به سمت مدیرعامل و آقای سیدعلی اکبر اعتمادی نیا به شماره ملی 426019XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدصادق اعتمادی نیا به شماره ملی 426012XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم پروانه احمدی زاده چها رراه گشین به شماره ملی 426892XXXX به سمت منشی و عضو اصلی هییت مدیره و آقای سیدمحمد اعتمادی نیا به شماره ملی 426022XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات و اوراق بهادار با امضای آقای سیدعلی اکبر اعتمادی نیا رییس هییت مدیره به اتفاق آقای سیدتاج الدین اعتمادی نیا مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای سیدتاج الدین اعتمادی نیا (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه اسدی پور بیدک به شماره ملی 426968XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده عزت احمدی نسب به شماره ملی 426966XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 951218XXXX71977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی