اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2380

شناسه ملی: 14003669913

تاریخ ثبت: 1392/07/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: شهرستان لردگان بخش خانمیرزا روستای کلامویی

تاریخ تاسیس: 1392/07/09

کد پستی: 8894138311

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/07/09:

2,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/11:

خلاصه و اساسنامه و تقاضانامه شرکت تعاونی پرورش قارچ دکمه ای کیان روستای کلامویی (تولیدی) که کلا طی نامه شماره 2831 مورخه 09/07/1392 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی لردگان به این اداره واصل گردیده و در تاریخ 11/07/1392 شماره ثبت 2380 و شناسه ملی 140036XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 11/07/1392 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل شد جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: عبارت است از: پرورش انواع قارچ دکمه ای و صدفی و بقیه بشرح ماده 3 اساسنامه شرکت 2 مرکز اصلی شرکت: شهرستان لردگان بخش خانمیرزا روستای کلامویی کدپستی 889413XXXX 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 سرمایه شرکت: مبلغ 2100000 ریال نقدی منقسم به 21 سهم 100000 ریالی با نام که تماما طی گواهی شماره 411/1802 مورخه 8/7/1392 بانک توسعه تعاون شعبه لردگان از طرف سهامدارن بحساب شرکت واریز گردید. 5 مدیران: مهین کیانی فرزند رحیم علی شماره شناسنامه و کد ملی 466014XXXX و کدپستی 889417XXXX به سمت رییس هییت مدیره، رحیم علی کیانی کلامویی فرزند غلامعلی شماره شناسنامه 6 و کد ملی 466957XXXX و کدپستی 889417XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره حسین کیانی کلامویی فرزند رحیم علی شماره شناسنامه 20 و کد ملی 466984XXXX و کدپستی 889417XXXX به سمت منشی هییت مدیره و سید اصغر کیانی کلامویی فرزند مراد شماره شناسنامه و کد ملی 466002XXXX و کدپستی 889417XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و حسین کیانی با حفظ سمت (منشی) به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس همراه با مهر شرکت و اسناد و نامه های عادی با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است. 7 بازرسان شرکت زهرا کیانی کلامویی فرزند رحیم علی شماره شناسنامه 96 و کد ملی 466984XXXX و کدپستی 889417XXXX و کبری کیانی کلامویی فرزند رحیم علی شماره شناسنامه و کد ملی 466005XXXX و کدپستی 889417XXXX به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 234630XXXX780018XXXX رییس ثبت اسناد و املاک لردگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی