اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 280448

شناسه ملی: 10103161672

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1655814313

آدرس: تصفیه تهران تهرانپارس خ 182 شرقی پلاک 113 طبقه اول شرقی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/20:

50,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/12/25:

36,700,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 16/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و بابک که یازی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران تهرانپارس خ 182 شرقی پلاک 113 طبقه اول شرقی کدپستی 165581XXXX می باشد. در تاریخ 26/10/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 29/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا اخوان نژاد به شماره ملی 005110XXXX و خانم ناهید زارعی به شماره ملی 229804XXXX و آقای بابک که یازی به شماره ملی 005129XXXX . در تاریخ 11/8/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علیرضا اخوان نژاد به شماره ملی 005110XXXX به شماره شناسنامه 4014 تاریخ تولد 1/1/1344 فرزند ولی با پرداخت مبلغ 000/000/20 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/30 ریال به مبلغ 000/000/50 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 11/8/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 29/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ 11/8/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 10/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها ـ طرح و مشاوره و نظارت فنی در زمینه کلیه فعالیتهای تولیدی و بازرگانی مجاز ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی ـ کلیه فعالیتهای ساختمانی و عمرانی. در تاریخ 11/8/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/08/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران تهرانپارس ما بین فلکه دوم و سوم خ 182 شرقی شهید رحیمی طاری پ 113 واحد اول غربی ک پ 165581XXXX تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 01/08/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 9/1/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناهید زارعی به سمت نایب رییس هییت مدیره و بابک که یازی به سمت رییس هییت مدیره بابک که یازی به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورْ شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ 9/2/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/12/1385 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 بابک که یازی با پرداخت مبلغ 000/700/23 ریال به صندوق شرکتْ سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/27 ریال افزایش داد. ناهید زارعی فرزند جلیل به شماره شناسنامه 1350 صادره از شیراز با پرداخت مبلغ 000/000/3 ریال به صندوق شرکتْ در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 000/0000/10 ریال به مبلغ 000/700/36 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 14/1/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی