اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 265

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ 16/12/90 و هیئت مدیره مورخ 24/12/91 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید. 1ـ آقای حسن معتمدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مجید علی اکبریان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد کریمی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسقلی رضا پوریان بسمت خزانهدار و آقای پرویز نکوئی و آقای عباس بهادر بسمت اعضاء علیالبدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر کانون معتبر است. 2ـ خانم سیمین خرمیان بسمت بازرس اصلی و خانم عصمت شمس بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال 1390 بتصویب مجمع عمومی رسید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی