اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 252

شناسه ملی: 10260060635

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/12/25:

4,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/02/1395 و نامه شماره 15127/21 مورخ 13/6/1395 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان و برابر سند صلح حقوق شماره 74705 مورخ 30/2/1395 دفترخانه اسناد رسمی شماره 2 نایین آقای حسن شفیعی نیستانک فرزند اسمعیل به شماره ملی 124973XXXX متولد 1/11/1346 مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال از سهم الشرکه خود را به آقای حامد شفیعی نیستانک فرزند مصطفی به شماره ملی 007605XXXX متولد 25/5/1362 و مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال از سهم الشرکه خود را به آقای حسام شفیعی نیستانک فرزند مصطفی به شماره ملی 008214XXXX متولد 14/3/1365 و مبلغ هفتصد ریال از سهم الشرکه خود را به خانم هانیه شفیعی نیستانک فرزند مصطفی به شماره ملی 001104XXXX متولد 17/6/1368 واگذار نمود و میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ یک میلیون ریال کاهش داد.در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید شرکا فعلی و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل می باشد:حسن شفیعی نیستانک دارنده یک میلیون ریال.حسن وهابی همابادی دارنده سه میلیون و پانصد هزار ریال.محمدرضا شفیعی راد دارنده یک میلیون و پانصد هزار ریال.عباس وهابی همابادی دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه و حامد شفیعی نیستانک دارنده یک میلیون و چهارصد هزار ریال و حسام شفیعی نیستانک یک میلیون و چهارصد هزار ریال و هانیه شفیعی نیستانک دارنده هفتصد هزار ریال سهم الشرکه. ش 950617XXXX61677 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق سند صلح حقوق 72717 مورخ 21/12/1393 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی دو نایین آقای خسرو همایی کلیه سهم الشرکه خود به میزان 1000000 ریال را به آقای حسن وهابی همابادی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 8 و کد ملی 124959XXXX منتقل و از شرکت خارج شد.در سرمایه شرکت تغییری حاصل نشد و شرکای فعلی به شرح ذیل می باشد: حسن شفیعی نیستانک دارنده 000/500/4 ریال.حسن وهابی همابادی دارنده 000/500/3 ریال.محمدرضا شفیعی راد دارنده 000/500/1 ریال.عباس وهابی همابادی دارنده 500 . 000 ریال سهم الشرکه. ش 940330XXXX88520 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/03/13:

به استناد صوتجلسه هییت مدیره مورخه 29/2/87 واصله در مورخه 2/3/87 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد: 1 تغییر سمت در بین اعضای هییت مدیره بوجود آمد و آقای حسن شفیعی نیستانک به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن وهابی همابادی به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای محمدرضا شفیعی راد به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مراتب در مورخه 6/3/87 ثبت دفتر تغییرات گردید. رییس ثبت نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی