اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 27818

شناسه ملی: 10260485292

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/22:

آگهی انحلال شرکت سما مشاور آپادانا بامسیولیت محدود به شماره ثبت 27818 و شناسه ملی 102604XXXX2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/07/1398 شرکت منحل و رضا برادران اصفهانی کد ملی 128730XXXX به عنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. آدرس و محل تصفیه شرکت منحله اصفهان. خیابان چهارباغ خواجو. روبروی خیابان منوچهری. مجتمع اکسین. طبقه 3 . واحد 6 . کدپستی 815371XXXX اعلام گردید. ش 980722XXXX87579 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی