اطلاعات عمومی

منحل شده موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 718

شناسه ملی: 10240138060

تاریخ ثبت: 1392/04/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: 1 3 استان اردبیل شهر اردبیل خیابان دانشگاه قدس 5 پلاک 5

تاریخ تاسیس: 1392/04/27

کد پستی: 5619743547

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/27:

1,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: درخصوص انحلال موسسه بحث و بررسی به عمل آمد و النهایه مقرر گردید که موسسه به علت ضرر مالی منحل شود وآقای خیراله حسینی مجد فرزند سیف اله شماره شناسنامه 410 متولد 1332 کد ملی 146563XXXX به آدرس اردبیل خیابان باکری اول خیابان فلسطین خیابان جیحون پلاک 104 کدپستی: 561985XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت کلیه اسناد مدارک و دفاتر و دارایی های موسسه می نماید. ش 970828XXXX76541 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. 1 ) درخصوص انحلال موسسه بحث و بررسی به عمل آمد و النهایه مقرر گردید که موسسه به علت عدم فعالیت منحل می گردد. ش 970828XXXX48479 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آدرس موسسه از آدرس قبلی به آدرس جدید واقع در: اردبیل شهر اردبیل-تازه میدان-خیابان شهیدبهشتی-خیابان شهیدناصرعلی صوفی-پلاک 0 -طبقه همکف- به کدپستی 561465XXXX تغییر می یابد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح میگردد. ش 960705XXXX83778 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/27:

موسسه فوق در تاریخ 27/04/1392 شماره ثبت 718 و شناسه ملی 102401XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 27/04/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: آموزشی و انجام کلیه خدمات آموزشی با ایجاد مدارس غیردولتی در سطح آموزش و پرورش پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان اردبیل شهر اردبیل خیابان دانشگاه قدس 5 پلاک 5 کدپستی 561974XXXX 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/200/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 آقای علی مکارمی نیا به سمت رییس هییت مدیره 2 5 خانم شهناز حسین زاده نوجه ده به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای خیراله حسینی مجد (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با 2 امضا از 3 امضای آقای علی مکارمی نیا رییس هییت مدیره و آقای خیراله حسینی مجد مدیر عامل و خانم شهناز حسین زاده نوجه ده نایب رییس همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 666800XXXX119032XXXX مسیول ثبت شرکت های واحد ثبتی اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی