اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 275932

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/05/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/05/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/05/02:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

تعاونی شرکت فوق در تاریخ 2/5/1385 تحت شماره 275932 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1- موضوع تعاونی شرکت: تهیه مواد اولیه از قبیل پشم و رنگ و وسایل مربوط به تولید فرش و کلیه امور مربوط به موضوع شرکت بقیه بر طبق ماده سه اساسنامه. 2- مرکز اصلی تعاونی شرکت: استان تهران- شهرستان تهران- جاده ساوه- اسلامشهر- انتهای زرافشان. 3- سرمایه تعاونی شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال 4- مدیران تعاونی شرکت: قدرتاله موسوی به سمت رئیس هیئت مدیره- میرعلی موسوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- محمود موسوی به سمت منشی- سمیه موسوی به سمت عضو هیئت مدیره، به عنوان علیالبدل- قدرتاله موسوی به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 5- دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای ثابت قدرتاله موسوی مدیرعامل و میرعلی موسوی نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای محمود موسوی منشی هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق و نامههای عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 6- مشخصات بازرسان: مهدی موسوی به عنوان بازرس اصلی- خدیجه موسوی به عنوان بازرس علیالبدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی