اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2812

شناسه ملی: 14004551068

تاریخ ثبت: 1393/10/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/10/09

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 خانم خدیجه میردار هریجانی به شماره ملی 483992XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای هانی حسن نعیمی به شماره ملی 483979XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حسین میار به شماره ملی 483989XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا حسین میار (مدیرعامل) منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های عادی و اداری با امضا حسین میار (مدیرعامل) منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951121XXXX96643 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تاتاریخ 23/10/1397 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم خدیجه میردار هریجانی به شماره ملی 483992XXXX آقای هانی حسن نعیمی به شماره ملی 483979XXXX آقای حسین میار به شماره ملی 483989XXXX ـ 2 آقای میلاد رضاییان به شماره ملی 483992XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای امیرسیرانی به شماره ملی 483991XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 951121XXXX51789 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:باتوجه به استعفای آقای امیرسیرانی ازسمت هییت مدیره آقای هانی حسن نعیمی به شماره ملی 483979XXXX به عنوان عضوجدید هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.تا تاریخ 23/06/1395 ش 940816XXXX81237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: 1 .خانم خدیجه میردار هریجانی به شماره ملی 483992XXXX به عنوان رییس هییت مدیره 2 .آقای هانی حسن نعیمی به شماره ملی 483979XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره 3 .آقای حسین میار به شماره ملی 483989XXXX به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و نامه های عادی واداری با امضای حسین میار به شماره ملی 483989XXXX (مدیرعامل) با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940816XXXX13521 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/27:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که شماره ثبت 2812 شناسه ملی 140045XXXX8 مورخ 27/8/93 در این واحد بثبت رسیده است، جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت عبارت است از: ارایه کلیه خدمات فنی آزمایشگاهی مربوط به آزمایشهای ژیوتکنیک، بتن و جوش در ساخت و ساز و اجرای کلیه پروژه های عمرانی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اهدا نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر داخلی و خارجی. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال که تماما نزد بانک ملی شعبه چالوس بحسابه شماره 010994XXXX009 واریز شد. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: مازندران، چالوس، خیابان 17 شهریور، پاساژ البرز، طبقه اول کدپستی 54199 ـ 46619 . 4 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: آقای علی سیرانی به عنوان رییس هییت مدیره و حسین میار به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خدیجه میردار هریجانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به امضای علی سیرانی (رییس) و حسین میار (مدیرعامل) و اوراق عادی و اداری شرکت به امضا علی سیرانی (رییس) یا حسین میار (مدیرعامل) همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 5 ـ بازرسان با ذکر مشخصات کامل و روزنامه انتخابی شرکت: آقای میلاد رضاییان عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 1896597 رییس اداره ثبت اسناد و املاک چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی