اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 601

شناسه ملی: 10103875086

تاریخ ثبت: 1387/11/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/11/01

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ آزادی خ رودکی شمالی روبروی بانک مسکن

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/01:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر تغییر یافت و بدین شرح ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980430XXXX64620 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 1 ـ آقای محمد مهدی امین نژاد به شماره ملی 385007XXXX عضو هییت مدیره و مدیرعامل 2 ـ آقای سعدی امین نژاد به شماره ملی 385007XXXX رییس هییت مدیره 3 ـ خانم پروین سینایی به شماره 003512XXXX نایب رییس هییت مدیره 4 ـ آقای محمدهادی امین نژاد به شماره ملی 385003XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد برای مدت 2 سال انتخاب شدند ـ آقای عبداله احمدزاده به شماره ملی 385881XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سرگل ربانی به شماره ملی 376244XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ پس از قرایت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ـ ش 980430XXXX06316 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/12/89 تصمیمات و تغییراتی در شرکت مذکور حاصل و مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ آقای منوچهر روحی بسمت رییس هییت مدیره و خانم فرشته سینایی مهربانی بسمت مدیرعامل و خانم پروین سینایی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای الباقی تصدی انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت اسناد بیجار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 16/10/89 تغییراتی به شرح ذیل در شرکت مذکور حاصل که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد: 1 ـ با استعفای آقایان محمد مکاری اسکویی، افشین اسکویی و آرش مکاری اسکویی موافقت گردید. 2 ـ عضویت خانم پروین سینایی، فرشته سینایی مهربانی و نیوشا مکاری اسکویی مورد موافقت گردید. 3 ـ خانم پروین سینایی به سمت رییس هییت مدیره، خانم فرشته سینایی مهربانی به سمت مدیرعامل و خانم نیوشا مکاری اسکویی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تصدی انتخاب گردیدند. 4 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره با مهرشرکت معتبرمیباشد. ثبت اسناد بیجار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/5/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان کردستان واحد بیجار به نشانی جدید استان کردستان شهر بیجار ـ کیلومتر 5 جاده زنجان جنب شرکت آرد تک ستاره بیجار شرکت سیلوی تک ستاره بیجار ک پ 66515388 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 7/6/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 1/11/1387 تحت شماره 340392 و شناسه ملی 101038XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/11/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: ایجاد و احداث سیلوهای فلزی بتنی هوایی و زمینی ذخیره گندم حبوبات و غلات صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشورو شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی مخصوص گندم جو غلات و حبوبات اخذ وام و اعتبار از بانکهای کشور. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آزادی خ رودکی شمالی روبروی بانک مسکن پ 95 ط 1 1 ـ 3 ـ شعبه آدرس ایران ـ کردستان ـ بیجار کیلومتر 5 جاده زنجان جنب کارخانه آرد. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1717/6769 مورخ 25/10/1387 نزد بانک ملت شعبه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمد مکاری اسکویی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای آرش مکاری اسکویی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای افشین اسکویی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای افشین اسکویی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ خانم فرشته سینایی مهربانی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ خانم پروین سینایی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی