اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 539

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/09/30:

پیرو آگهی شماره 1335 - 6/2/85 و به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/9/87 و هییت مدیره مورخ 7/9/87 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - آقایان مهدی رشیدی، محمد رشیدی و خانم شفق محمد جعفری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای مهدی رشیدی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد رشیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها و چکها و سایر اوراق تجاری با امضای مهدی رشیدی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 - روزنامه رسالت جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید. 4 - آقای امیر یوسفی مقدم به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 5 - برابر مجوز شماره 87/340/29 - 2/7/87 اداره کل محترم ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نام شرکت به مسکن سایبان سرور تغییر پیدا کرد و ماده یک اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید. رییس ثبت اسناد و املاک شیروان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی