اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16946

شناسه ملی: 10200226836

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب و آقای

کد پستی: 5165615394

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی و مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 18 و 17/2/90 که در تاریخ 18/2/90 به این اداره واصل گردیده : آدرس شرکت ازمحل قبلی به نشانی جدید : تبریز چایکنار – برج ارک – واحد 1 B و کدپستی 516561XXXX تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و آقای جواد اکبری کهنمویی به کد ملی 170905XXXX و کدپستی 517585XXXX آقای جعفر نامور به کد ملی 137100XXXX و کدپستی 516594XXXX خانم شیوا پور رضایی به کد ملی 289975XXXX و کدپستی 517675XXXX آقای مهرداد شکوری ملا یوسفی به کد ملی 137579XXXX و کدپستی 513763XXXX5 به سمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب و آقای علی عباسی نهاری به کد ملی 150131XXXX و کدپستی 515385XXXX آقای مجید رشتبریان ارزیل به کد ملی 150137XXXX6 و کدپستی 514867XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای جعفر نامور به سمت مدیر عامل آقای جواد اکبری کهنمویی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهرداد شکوری ملا یوسفی به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم شیوا پور رضایی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهد آور اعم از چک – سفته – برات – و قراردادها با امضای مدیر عامل به تنهایی و درغیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی