اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 5803

شناسه ملی: 10861443031

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: آقای سیدجلال هاشمی فرزند سیدجواد به شماره شناسنامه 315 صادره از قزوین کد ملی 4322098983 به نسبت مبلغ پانصد و ده هزار ریال و آقای سیدجواد هاشمی فرزند سیدعلی اکبر به شماره شناسنامه 851 صادره از قزوین کد ملی 4322455735 به نسبت مبلغ چهارصد و نود هزار ریال هر دو به نشانی قزوین خیابان ولی عصر جنب هتل مرمر

کد پستی: 3413989867

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به حمل و نقل درون شهری مرمر گشت قزوین تغییر یافت. ش 970323XXXX49856 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجلال هاشمی کد ملی 432209XXXX و آقای سیدجواد هاشمی کد ملی 432245XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 970226XXXX19227 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجواد هاشمی کد ملی 432245XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدجلال هاشمی کد ملی 432209XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970226XXXX34986 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . مطابق سند صلح شماره 161032 مورخ 20/12/1396 دفتر اسناد رسمی شماره 18 قزوین آقای حکیم اله آقاجانی دارنده مبلغ پانصد و ده هزار ریال کلیه سهم الشرکه خود را و آقای امین اله آقاجانی دارنده مبلغ چهارصد و نود هزار ریال کلیه سهم الشرکه خود را، به آقای سیدجلال هاشمی فرزند سیدجواد به شماره شناسنامه 315 صادره از قزوین کد ملی 432209XXXX به نسبت مبلغ پانصد و ده هزار ریال و آقای سیدجواد هاشمی فرزند سیدعلی اکبر به شماره شناسنامه 851 صادره از قزوین کد ملی 432245XXXX به نسبت مبلغ چهارصد و نود هزار ریال هر دو به نشانی قزوین خیابان ولی عصر جنب هتل مرمر کدپستی 341398XXXX انتقال دادند و از شرکت خارج شدند و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارند و نامبردگان در ردیف شرکا قرار گرفتند. در نتیجه سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد: آقای سیدجلال هاشمی مبلغ پانصد و ده هزار ریال و آقای سیدجواد هاشمی مبلغ چهارصد و نود هزار ریال. 2 . محل شرکت از قزوین جای سابق به استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش مرکزی ـ شهر قزوین ـ ولیعصر ـ کوچه گلستان دهم ـ بلوار آیت اله خامنه ای ـ پلاک 219 ـ طبقه اول ـ واحد غربی کدپستی 341663XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970226XXXX82946 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی