اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4726

شناسه ملی: 10660051956

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آصف ملکی به شماره ملی 324177XXXX تا تاریخ 02/10/1396 و آقای محمدرضا ملکی به شماره ملی 325767XXXX تا تاریخ 02/10/1396 و آقای حشمت الله ملکی قشلاقی به شماره ملی 496912XXXX تا تاریخ 02/10/1396 وخانم لیلا تپه رشی به شماره ملی 006935XXXX تا تاریخ 02/10/1396 2 ـ خانم خاتون رضایی به شماره ملی 496912XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم صغری نوری مارانتویی به شماره ملی 496943XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 941028XXXX98879 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای آصف ملکی به شماره ملی 324177XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و آقای محمدرضا ملکی به شماره ملی 325767XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حشمت الله ملکی قشلاقی به شماره ملی 496912XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم لیلا تپه رشی به شماره ملی 006935XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسنادواوراق بهادار از قبیل سفته، چک، برات و اسناد تعهد آور وهمچنین کلیه نامه های عادی ومکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل آقای حشمت اله ملکی قشلاقی با مهرشرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 941028XXXX01884 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/29:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/9/91 سرمایه شرکت از محل آورده های نقدی سهامداران و برابر گواهی بانکی شماره 47123788 مورخ 25/9/91 بانک ملت شعبه آبادانی مسکن کرمانشاه از مبلغ 000/000/4 ریال بمبلغ 000/000/20 ریال و تعداد سهام شرکت از چهارصد سهم به دو هزار سهم با نام ده هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/7/90 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید. الف افراد زیر به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان محمدرضا ملکی و حشمت اله ملکی قشلاقی خانمها لیلا تپه رشی و راضیه سادات خرازان ب خانمها خاتون رضایی و صغری نوری مارانتویی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/7/90 حشمت اله ملک قشلاقی به سمت مدیر عامل و محمدرضا ملکی به سمت رییس هییت مدیره و لیلا تپه رشی به سمت نایب رییس هییت مدیره و راضیه سادات خرازان به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات عادی و اداری به امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/25:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1/3/89 تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: الف افراد زیر به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان محمدرضا ملکی و حشمت اله ملکی قشلاقی خانم لیلاتپه رشی ب خانمها خاتون رضایی و صغری نوری مارانتوبی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی انتخاب گردید. د طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/3/88 حشمت اله ملکی قشلاقی به سمت مدیر عامل و محمدرضا ملکی به سمت رییس هییت مدیره و لیلا تپه رشی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات ومکاتبات عادی و اداری به امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکت های کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/10/21:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 6/10/82 شرکت مزبور که در تاریخ 13/10/82 واصل گردیده: 1 - خانم خاتون رضایی به سمت بازرس اصلی و خانم صغری نوری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان حشمت اله قشلاقی - محمدرضا ملکی - خانم لیلا تپه رشی. 3 - بموجب صورتجلسه هیت مدیره مورخ 6/10/82 آقایان محمدرضا ملکی به سمت رییس هییت مدیره و لیلاتپه رشی به سمت نایب رییس هییت مدیره و حشمت اله ملکی قشلاقی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی و مراسلات به امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی