اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 312

شناسه ملی: 14008261975

تاریخ ثبت: 1398/01/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/01/21

آدرس: شهرستان دماوند بخش مرکزی شهر دماوند محله گیلاوند بلوار شهید بهشتی کوچه زنبق 2 پلاک 152 طبقه زیرزمین

کد پستی: 3971948375

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/01/21:

25,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/21:

تاسیس موسسه غیرتجاری دردانه های میراث حامیم در تاریخ 21/01/1398 به شماره ثبت 312 به شناسه ملی 140082XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت موسسه: مشارکت در برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی از طریق خدمات فرهنگی هنری. (به استناد مجوز شماره 1096/101/97 مورخ 19/12/1397 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دماوند) (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت فعالیت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: شهرستان دماوند ـ بخش مرکزی ـ شهر دماوند ـ محله گیلاوند ـ بلوار شهید بهشتی ـ کوچه زنبق 2 ـ پلاک 152 ـ طبقه زیرزمین ـ کدپستی 397194XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 25000000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: . آقای محمد علی امانی به شماره ملی 007621XXXX دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه به سمت رییس هییت مدیره. 2 . خانم سیده محدثه میربابا به شماره ملی 043997XXXX دارنده 15000000 ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. 3 . آقای محمد مهدی امانی به شماره ملی 007323XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 5 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش 980121XXXX55856 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی