اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1051

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/18:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هییت مدیره مورخ 13/5/88 شرکت فوق که به این اداره واصل گردیده است: 1 آقایان محمود ذوالجلالی به سمت رییس هییت مدیره، جواد ذوالجلالی به سمت نایب رییس و قاسم ذوالجلالی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. 2 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار بانکی از قبیل چک، سفته و غیره با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 خانمها مهری صالحی و نیره پورسعادت به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیده اند. 4 روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 28/2/85 شرکت فوق که در تاریخ 25/5/85 به این اداره واصل گردیده است. 1 - آقایان محمود ذوالجلالی به سمت رییس هییت مدیره، جواد ذوالجلالی به سمت نایب رییس هییت مدیره، قاسم ذوالجلالی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و بهادار از قبیل چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 - خانم ها مهری صالح آبادی و نیره پور سعادت به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی