اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1809

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/07/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/07/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/07/18:

9,934,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/08/13:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 2/8/87 و تاییدیه اداره تعاون شهرستان خرمشهر به شماره 1678 5/8/87 باتوجه به اتمام مدت ماموریت آقای میثم ثامری مدیر عامل شرکت نامبرده تا پایان تصدی هییت مدیره لغایت 18/7/88 در سمت خود ابقا گردید. مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدات بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار بامضای مدیر عامل و باتفاق خانم شهرزاد جلیلیان رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان بامضای خانم نادیه عوده نایب رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه ها بامضای مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 4/9/86 و مجمع عمومی فوقالعاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ 10/10/86 و تائیدیه اداره تعاون شهرستان خرمشهر بشماره 2074ـ 2/11/86 تغییراتی بشرح زیر در شرکت فوق بعمل آمد: 1ـ با استعفای خانم فاطمه باویپور عضو اصلی هیئت مدیره و خانمها مریم پرحاویان و معصومه ملکمحمدی اعضاء علیالبدل هیئت مدیره موافقت گردید. 2ـ تعداد بازرسین شرکت به سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علیالبدل افزایش و ماده 48 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 3ـ سال مالی شرکت از پایان اسفند ماه به پایان مهر ماه هر سال تغییر یافت و ماده پنجاه و دو اساسنامه اصلاح گردید. 4ـ خانم نادیه عوده بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و جایگزین عضو مستعفی گردید. 5ـ آقای کامبیز جلیلیان و خانم معصومه جعفری بسمت اعضاء علیالبدل هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و جایگزین اعضاء مستعفی گردیدند. 6ـ آقای محمد قاری و خانمها صباح شعیب و فیروزه محسنی بسمت بازرسان اصلی و خانم سهیلا فرحانی بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 7ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/10/86 خانم نادیه عوده عضو جدید هیئت مدیره بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار باامضاء آقای میثم ثامری مدیرعامل باتفاق خانم شهرزاد جلیلیان رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان باامضاء خانم نادیه عوده نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و نامهها باامضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. رئیس ثبت اسناد و املاک خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/18:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی سهام عدالت خرمشهر که در تاریخ 18/7/85 تحت شماره 1809 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/7/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: عبارت از انجام فعالیتهای اقتصادی از طریق تاسیس شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها، پروژه ها و طرحهای صنعتی تولیدی ساختمانی پیمانکاری خدماتی بازرگانی سرمایه گذاری به منظور ایجاد و راه اندازی توسط اینگونه واحدها با هدف مشارکت در توسعه اقتصادی کشور شامل تشکیل و تاسیس ثبت راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری استانی و تعاونی های صنعتی و معدنی و تولیدی ساختمانی پیمانکاری خدماتی بازرگانی سرمایه گذاری و کارگذاری آموزشی و مطالعاتی و مشاوره ای و یا مشارکت حقوقی و مدنی از قبیل شرکتها با شخص خصوصی یا عمومی- اداره و نگهداری خرید و فروش سهام و اوراق بهادار- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری- اعطای تسهیلات به شرکتهای تعاونی تابعه و وابسته و اعطای آنها در جهت تحقق اهداف شرکت- انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم بوده و جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: اداره بهزیستی واقع در فلکه فرمانداری جنب پل قدیم. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 9934000 ریال منقسم به 9934 سهم یکهزار ریالی بانام که مبلغ 3474900 ریال آن طی گواهی شماره 2010 مورخه 18/7/85 صندوق تعاون شعبه شهرستان خرمشهر پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: خانم شهرزاد جلیلیان به سمت رییس هییت مدیره- خانم فاطمه باوی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره- منصوره بنی سعید به سمت منشی هییت مدیره- خانم زمزم مکصوصی به سمت عضو هییت مدیره- آقای میثم ثامری به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت سه سال و مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و عقد قرارداد و غیره با امضا میثم ثامری مدیر عامل و خانم شهرزاد جلیلیان رییس هییت مدیره و در غیاب وی با امضای فاطمه باوی پور و مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان عبد فرحانی و علیرضا فرهانی به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال با رعایت ماده 147 قانون تجارت انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی