اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 216

شناسه ملی: 14000213246

تاریخ ثبت: 1391/01/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

آدرس: شهر فیروزه بلوار امام رضا ع

تاریخ تاسیس: 1391/01/15

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/1396 ونامه شماره 91248/97 , 720 مورخ 21/04/1397 اداره بهزیستی شهرستان فیروزه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت امنا از 11 نفر به 13 نفر افزایش یافت. اساسنامه جدید تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 970703XXXX65189 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/11/1396 ونامه شماره 91248/97 , 720 مورخ 21/04/1397 اداره بهزیستی شهرستان فیروزه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدرضا فسنقری به شماره ملی 079394XXXX و غلامرضا ترابیگان به شماره ملی 106048XXXX و اسماعیل رنجبر به شماره ملی 106118XXXX و فاطمه توزنده جانی به شماره ملی 106374XXXX و معصومه امان آبادی به شماره ملی 644901XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و حسین هراتی به شماره ملی 105050XXXX و حجت اله توزنده جانی به شماره ملی 644979XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. محمود عمارلو به شماره ملی 106225XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد اسماعیل فتح آبادی به شمراه ملی 644930XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارخراسان جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. ش 970703XXXX96487 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/11/1396 ونامه شماره 91248/97 , 720 مورخ 21/04/1397 اداره بهزیستی شهرستان فیروزه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا فسنقری به شماره ملی 079394XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فاطمه توزنده جانی به شماره ملی 106374XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و اسماعیل رنجبر به شماره ملی 106118XXXX به سمت خزانه دار ومعصومه امان آبادی به شماره ملی 644901XXXX به سمت عضو اصلی و غلامرضا ترابیگان به شماره ملی 106048XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. تمامی اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و خزانه دار غلامرضا ترابیگان ومحمدرضا فسنقری و اسماعیل رنجبر توپکانلو همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش 970703XXXX94967 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/26:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1/11/92 : و برابر درخواست شماره 139211XXXX93000472 اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی: تغییر نام موسسه از موسسه جامعه معلولین آفتاب فیروزه به موسسه خیریه جامعه معلولین آفتاب فیروزه تصویب گردید. در نتیجه ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح میگردد. ش 1782067 ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر نامه شماره 43/9 مورخه 15/1/91 اداره محترم بهزیستی شهرستان تخت جلگه و نظر به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیرتجاری موسسه فوق که در تاریخ 3/2/91 تحت شماره 216 و ب شناسه ملی 140002XXXX6 در این اداره بثبت رسیده است خلاصه اساسنامه و تقاضانامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه ایجاد زمینه های شغلی پایدار و استقلال معلولین جسمی و حرکتی ناشنوایان و نابینایان با استفاده از کمکهای مردمی و دولتی شرکت فعال در زمینه طرح توانبخشی مبنی بر جامعه GBR جلب کمک و حمایت افراد خیر نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در جهت ارتقا سطح زندگی معلولین و رفع نیازمندیهای مسکن ازدواج و درمان. 2 ـ موسسین: محمدرضا فسنقری، زینب دهباشیان، حسین سلیمانی، معصومه امان آبادی، زهره سلیمانی، فاطمه سپهری نژاد هاشم معتمدی، محمود عمارلو، بهروز رضایی، علی حصاری و سمیه گرمابی. 3 ـ مرکز اصلی موسسه: شهر فیروزه بلوار امام رضا (ع) پلاک 146 کدپستی 933181XXXX . 4 ـ تابعیت: دولت جمهوری اسلامی ایران. 5 ـ مبدا تشکیل موسسه و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 6 ـ مدیران موسسه و اشخاصی که حق امضا دارند: آقایان و خانمها محمدرضا فسنقری، زینب دهباشیان، حسین سلیمانی و معصومه امان آبادی و زهره سلیمانی بسمت اعضای اصلی و خانم فاطمه سپهری نژاد و هاشم معتمدی بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند که محمدرضا فسنقری بسمت رییس هییت مدیره حسین سلیمانی بسمت نایب رییس زنیب دهباشیان بسمت مدیرعامل معصومه امان آبادی بسمت خزانه دار و زهره سلمیانی بسمت منشی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه دو امضا از سه امضا محمدرضا فسنقری زینب دهباشیان و معصومه امان آبادی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 ـ دارایی موسسه: مبلغ 000/000/30 ریال می باشد. 8 ـ آقایان محمود عمارلو بسمت بازرس اصلی و بهروز رضایی بسمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی