اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 468

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/06/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/06/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/03/02:

10,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/11/11:

10,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/09/25:

13,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/10/84 که در تاریخ 1/12/84 به این اداره واصل گردیده شد آقای مهدی شکیبی، خانم خجسته لقا شکوهی و آقای محمد شکیبی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای حبیب الله شکوهی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و آقای هادی شکیبی به سمت بازرس اصلی و آقای حمید شکوهی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/11/84 خانم خجسته لقا شکوهی به سمت رییس هییت مدیره آقای محمد شکیبی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی شکیبی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. آقای مهدی شکیبی فرزند محمد شماره شناسنامه 643 از اصفهان به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیده شد. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا خانم خجسته لقا شکوهی (رییس هییت مدیره) به اتفاق مهدی شکیبی ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای مهدی شکیبی ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً صورتجلسه مورخ 5/7/84 کان لم یکن تلقی می گردد. رییس ثبت اسناد محلات

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/03/19:

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/3/83 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/3/83 که در تاریخ 18/3/83 به این اداره واصل گردیده شده تغییرات ذیل در شرکت مرقوم به عمل آمده است: 1 - با عضو آقایان حمید شکوهی و محمد شکیبی موافقت به عمل آمد و ایشان در ردیف شرکا قرار گرفتند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 10500000 ریال به مبلغ 13500000 افزایش پیدا کرد که سهام اعضاَ از 21 سهم به 27 سهم افزایش یافت که هر یک از اعضا دارای 3 سهم می باشند و اسامی شرکا به شرح ذیل است: 1 - مهدی شکیبی, 2 - حبیب الله شکوهی 3 - هادی شکیبی 4 - خجسته لقا شکوهی 5 - میترا محموی مهریزی 6 - رضا قربانی 7 - بهزاد رضایی 8 - حمید شکوهی 9 - محمد شکیبی. 2 - مطلب ذیل به موضوع شرکت اضافه گردید: تولید بتن آماده, تیر سیمانی, لوله سیمانی, کفپوش سیمانی, دیوار پیش ساخته بتنی و سازه های بتنی در نتیجه ماده 3 اساسنامه به صورت فوق اصلاح گردید. رییس ثبت اسناد محلات

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/11/29:

به موجب صورتجلسات هییت مدیره مورخ 11/11/82 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/11/82 تغییرات ذیل در شرکت مرقوم به عمل آمده است: 1 - با استعفای آقای محمد شکیبی و حمید شکوهی موافقت به عمل آمد. 2 - سرمایه شرکت از مبلغ 13500000 ریال به 10500000 ریال کاهش یافت. به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) مورخ 27/11/82 و هییت مدیره مورخ 11/11/82 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 -آقایان مهدی شکیبی، خجسته لقا شکوهی و حبیب الله شکوهی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای بهزاد رضایی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و آقای هادی شکیبی به سمت بازرس اصلی و آقای رضا قربانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 - خانم خجسته لقا شکوهی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی شکیبی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حبیب الله شکوهی به سمت منشی هییت مدیره و آقای مهدی شکیبی به سمت مدیر عامل انتخاب شدند.کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی ازقبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق بهادار و با امضا خانم خجسته لقا شکوهی (رییس هییت مدیره) و مهدی شکیبی ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد محلات

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/9/82 و مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ 12/10/82 که در تاریخ 14/11/82 به این اداره واصل گردیده شد تغییرات ذیل در شرکت مرقوم به عمل آمده است: با عضویت آقایان بهزاد رضایی و رضا قربانی موافقت به عمل آمد و ایشان در ردیف شرکا قرار گرفتند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 10500000 ریال به 13500000 ریال افزایش پیدا کرد که سهام از اعضا از 21 سهم به 27 سهم افزایش یافت که هر یک از اعضا دارای 3 سهم می‎باشند و اسامی شرکا به شرح ذیل است: 1- مهدی شکیبی 2- حبیب‎الله شکوهی 3- حمید شکوهی 4- محمد شکیبی 5- خجسته لقا شکوهی 6- میترا محمودی مهریزی 7- هادی شکیبی 8- بهزاد رضایی 9- رضا قربانی. رئیس ثبت اسناد محلات

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی خانه بتن محلات که در تاریخ 1/6/82 تحت شماره 468 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/6/82 ازلحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت : تولید تیرچه بلوک ‚ جدول ‚ پانل بتنی 2 - مدت شرکت : ازتاریخ تاسیس به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت : محلات - شهرک صنعتی ارقده 4 - سرمایه شرکت : مبلغ 000 ‚ 10500 ریال که به 21 سهم 000 ‚ 500 ریالی تقسیم شده که مبلغ 000 ‚ 35000 ریال به صندوق تعاون پرداخت و مابقی در تعهد شرکا قرار دارد. 5 - اولین مدیران شرکت : آقای حمید شکوهی بسمت رییس هییت مدیره وآقای مهدی شکیبی به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای حبیب الله شکوهی به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال وآقای مهدی شکیبی علاوه بر سمت نایب رییس هییت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها واسناد رسمی و تعهدآور بانکی ازقبیل : چک ‚ سفته ‚ برات ‚ اوراق بهادار با امضا آقای مهدی شکیبی (مدیرعامل ) وآقای حمید شکوهی (رییس هییت مدیره ) و مهر شرکت معتبرمیباشد. 7 - اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه شرکت می باشد. 8 - بازرس اصلی وعلی البدل شرکت : آقای هادی شکیبی بسمت بازرس اصلی وخانم خجسته لقا شکوهی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد محلات

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی