اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 139

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد نامه شماره 886 مورخ 23/5/90 اداره تعاون فیروزکوه و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 2/5/90 در محل سالن آمفیتئاتر شهید آوینی دانشگاه آزاد فیروزکوه با حضور 102 نفر از کل 193 نفر اعضای شرکت تشکیل گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 2/5/90 که با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در محل بوفه دانشگاه تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ آقایان محسن سراج بسمت رئیس هیئت مدیره و عبداله جمشیدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد شجاع و ابراهیم نیک نقش بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم زهرا حسینی بسمت منشی هیئت مدیره و سید نصرالدین حسینی و روحاله شجاع بسمت اعضای علیالبدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 2ـ آقای سید هادی حسینی بعنوان مدیرعامل برای مدت یک سال دیگر ابقا گردید. 3ـ مکاتبات و اسناد اداری با امضاء ثابت مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور سفته چک و برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء آقای محسن سراج رئیس هیئت مدیره و یا امضاء آقای احمد شجاع عضو اصلی و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود یعنی کلیه چکها و اسناد تعهدآور با دو امضاء از سه امضاء معرفی شده و امضاء ثابت مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر میباشد. 4ـ آقایان دکتر مهدی فلاح و علی عبدی بعنوان بازرسان اصلی و خانم فاطمه اسفندیار و آقای یونس اسفندیار بعنوان بازرسان علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 5ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال 89 بتصویب رسید. رئیس ثبت فیروزکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی