اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 777

شناسه ملی: 10700063166

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

آدرس: و علی البدل آقای مجید ابراهیمی کد ملی 0059970758 و

کد پستی: 4981638114

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دستور جلسه: تغییر مواد اساسنامه (کاهش تعداد اعضای هییت مدیره) تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت در نتیجه ماده 31 در اساسنامه اصلاح گردید ش 961027XXXX84732 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره برای دو سال بشرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند آقای اسمعیل سرای لو به شماره ملی 488937XXXX و خانم سمانه سرای لو به شماره ملی 202004XXXX ـ با رعایت ماده 147 قانون تجارت: آقای امین پسر کلو به شماره ملی 488987XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم عصمت صید زایی به شماره ملی 203018XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ش 961027XXXX89887 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای اسمعیل سرای لو به شماره ملی 488937XXXX بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و خانم سمانه سرای لو به شماره ملی 202004XXXX بسمت رییس هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی منفردا" با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری منفردا" با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961027XXXX94233 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل سرای لو به شماره ملی 488937XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم سمانه سرای لو به شماره ملی 202004XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای سلیمان مهاجر وطن به شماره ملی 487940XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردآ همراه با مهر شرکت وسایر نامه های عادی واداری با امضا مدیرعامل یا اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. ش 950208XXXX57526 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1392 مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای اسمعیل سرای لو با کد ملی 488937XXXX وخانم سمانه سرای لو 202004XXXX وآقای سلیمان مهاجروطن با کد ملی 487940XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ آقای مجید ابراهیمی به شماره 005997XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم عصمت صیدزایی به شماره ملی 203018XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار گلشن مهرجهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش 950208XXXX42360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/30:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 22/07/92 شرکت فوق منضم به نامه وارده شماره 8453 مورخ 29/08/1392 این اداره به شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 2 بازرسان اصلی و علی البدل: آقای مجید ابراهیمی کد ملی 005997XXXX و کدپستی 498163XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم عصمت صیدزایی کد ملی 203018XXXX و کدپستی 497194XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 خانم سمانه سرای لو کد ملی 202004XXXX و کدپستی 498183XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سلیمان مهاجر وطن کد ملی 487940XXXX و کدپستی 495415XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اسمعیل سرای لو کد ملی 488937XXXX و کدپستی 498183XXXX به سمت منشی هییت مدیره و عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره (منفردا) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل یا اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 667690XXXX110018XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده (مبنی بر تغییر آدرس) و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/3/90 شرکت فوق منضم به نامه وارده شماره 2430 مورخ 1/4/90 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 2 ـ آقای مجید ابراهیمی بشماره ملی 005997XXXX و کدپستی 498163XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم عصمت صید زایی بشماره ملی 203018XXXX و کدپستی 497194XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید آن واقع مینودشت خیابان شهید مصطفی کوچه سنبل پاساژ شیردل طبقه همکف واحد 9 کدپستی 498171XXXX انتقال یافت و ماده چهارم اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده (مبنی بر نقل و انتقال سهام) و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 27/1/88 شرکت فوق منضم به نامه وارده شماره 978 مورخ 2/2/88 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 - مدیران شرکت: آقای سلیمان مهاجر وطن به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی اصغر رشیدیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد سرای لو به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - صاحبان امضای مجاز: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و سایر اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 - بازرسان شرکت: آقای مجید ابراهیمی به سمت بازرس اصلی و خانم کبری حسینی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 - روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده (نقل و انتقال سهام) و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 25/7/87 شرکت منضم به نامه وارده شماره 8087 مورخ 25/87/87 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 - آقای محمد مهدی سلمان شفیعی به سمت بازرس اصلی و خانم کبری حسینی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 - آقای محمد سرایلو به سمت رییس هییت مدیره و آقای سلیمان مهاجر وطن به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم عصمت صید زایی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و سایر نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده ومجمع عمومی عادی وهییت مدیره مورخه 25/7/85 شرکت فوق منضم به نامه وارده شماره 7856 مورخه 1/8/85 این اداره درشرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقای محمد حسن قره جانلو بسمت رییس هییت مدیره وآقای سلیمان مهاجر وطن بسمت نایب رییس هییت مدیره وآقای داود فیروزیان بسمت عضو هییت مدیره ومدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند ومقررگردید کلیه اوراق واسناد رسمی واوراق بهادار وتعهد آور بانکی با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر وسایر نامه های عادی واداری با امضای هریک از اعضای هییت مدیره همراه بامهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود . 2 - بازرسان شرکت: خانم مریم همراه پور به سمت بازرس اصلی و آقای محمد مهدی سلمان شفیعی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد واملاک مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/10/30:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 26/10/83 تغییرات ذیل حاصل گردید. 1 - نقل و انتقال سهام: آقای یدالله بیکی دارنده 40 سهم 50000 ریالی مقدار 10 سهم از سهام خود را به عضو جدید آقای داود فیروزیان منتقل نمودند. 2 - اعضا هییت مدیره: آقای محمد حسن قره جانلو و خانم کبری حسینی و یدالله بیکی و آقای داود فیروزیان به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 - مدیران شرکت: آقای محمد حسن قره جانلو به عنوان رییس- خانم کبری حسینی به عنوان نایب رییس و آقای یدالله بیکی به عنوان عضو هییت مدیره منصوب شدند. 4 - مدیر عامل : آقای داود فیروزیان به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال منصوب گردیدند. 5 - صاحبان امضاهای مجاز: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اسناد عادی و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و در غیاب ایشان رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی