اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 51338

شناسه ملی: 14004078952

تاریخ ثبت: 1393/03/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: استان خراسان رضوی ، شهرستان گناباد ، بخش مرکزی ، دهستان حومه ، آبادی شهرک صنعتی گناباد ، محله شهرک صنعتی گناباد ، جاده جنب شهرک ، خیابان صنعت 8 ، پلاک 12 ، طبقه همکف و

کد پستی: 9691193185

تاریخ تاسیس: 1393/03/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/01/15:

541,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/03/01:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980510XXXX92507 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - مرکز اصلی شرکت از استان خراسان جنوبی ، بیرجند به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان گناباد ، بخش مرکزی ، دهستان حومه ، آبادی شهرک صنعتی گناباد، محله شهرک صنعتی گناباد ، جاده جنب شهرک ، خیابان صنعت 8 ، پلاک 12 ، طبقه همکف و کدپستی 969119XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980510XXXX48768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محسن مجتهدی به شماره ملی 091937XXXX و آقای نعمت اله مجتهدی به شماره ملی 562977XXXX و خانم سیده زهرا امینی مقدم به شماره ملی 521997XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای علی پرست به شماره ملی 091958XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم حلیمه فانی به شماره ملی 562996XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 980416XXXX42297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محسن مجتهدی به شماره ملی 091937XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای نعمت اله مجتهدی به شماره ملی 562977XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سیده زهرا امینی مقدم به شماره ملی 521997XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت ازقبیل چک وسفته و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای آقای محسن مجتهدی مدیرعامل به همراه مهرشرکت خواهدبود. ش 980416XXXX32939 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - برابرگواهی بانکی شماره 644 مورخه 09/01/1396 صادره ازبانک ملت شعبه محلاتی بیرجندمبلغ 540000000 ریال بابت افزایش سرمایه به حساب 518543XXXX شرکت واریز گردید و در نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ 1000000 ریال به مبلغ 541000000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:سرمایه شرکت مبلغ 541000000 ریال منقسم به 100 سهم 5410000 ریالی بانام که کلا نقدی میباشد. ش 960303XXXX58928 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 – موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: دربرگیرنده امور مربوط به اکتشا ف و حفاری واستخراج و بهره برداری از معادن به جز( معادن نفت وگاز ) تولید و فرآوری انواع کانی ها و مواد معدنی (به جز معدن نفت وگاز ) به منظور افزودن به خوراک دام و طیور و آبزیان، تولید و فرآوری انواع مکمل و پرمیکس های معدنی، ویتامینی افزودنی به خوراک دام، طیور و آبزیان، احداث واحد تحقیق و توسعه در زمینه تولید و فرآوری انواع مکمل و پرمیکس های معدنی، ویتامینی افزودنی به خوراک دام، طیور و آبزیان، انجام امور بازرگانی مرتبط، ارایه خدمات فنی و مهندسی، خرید و فروش کالاهای مجاز مرتبط، صادرات محصولات تولیدی به خارج از کشور و واردات انواع مواد اولیه جهت کارخانجات تولیدی و بازار مصرف، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی(پس از اخذ مجوزهای لازم).ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 951013XXXX91646 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/24:

نظر به اینکه برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/1394 مستند به نامه شماره 1070/95/27 مورخ 11/03/1395 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری مشهد، نشانی مرکز اصلی شرکت از استان خراسان رضوی واحد ثبتی مشهد به استان خراسان جنوبی واحد ثبتی بیرجند به نشانی خیابان امامت 47 مجتمع فرهنگیان واحد 3 کدپستی 971991XXXX انتقال یافته است، لذا شرکت مذکور در تاریخ 16/03/1395 تحت شماره 5354 در این اداره ثبت گردید. ش 950424XXXX95245 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به 3 نفرکاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950109XXXX17595 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محسن مجتهدی به شماره ملی 091937XXXX ـ آقای محمد حسن فتحی نسری به شماره ملی 093783XXXX ـ خانم افسانه فرشته پور به شماره ملی 093377XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مرتضی حسینی غفاری به شماره ملی 128191XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید علی حسینی غفاری به شماره ملی 314989XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ش 950109XXXX58603 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن فتحی نسری به شماره ملی 093783XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم افسانه فرشته پور به شماره ملی 093377XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محسن مجتهدی به شماره ملی 091937XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برگزیده شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950109XXXX63514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - نشانی مرکز اصلی شرکت از استان خراسان رضوی واحد ثبتی مشهد به استان خراسان جنوبی واحد ثبتی بیرجند به نشانی خیابان امامت 47 مجتمع فرهنگیان واحد 3 کدپستی 971991XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950223XXXX39817 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/31:

شرکت سهامی خاص مبین گوهر آزمای فرآور در تاریخ 1/3/1393 شماره ثبت 51338 شناسه ملی 140040XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج معادن تولید و فرآوری انواع کانی ها و مواد معدنی، بهره برداری از معادن، تاسیس کارخانه، انجام امور بازرگانی مرتبط و ارایه خدمات فنی و مهندسی، خرید و فروش کالاهای مجاز مرتبط، صادرات محصولات تولیدی به خارج از کشور و واردات انواع مواد اولیه جهت کارخانجات تولیدی و بازار مصرف، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت فعالیت مذکور اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: مشهد، بلوار ساجدی، ساجدی 2/1 سه راه اول سمت راست پلاک 20 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 29/804 مورخ 28/1/1393 نزد بانک ایران زمین شعبه بلوار سجاد پرداخت گردیده است. هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: نجمه معصومیان به سمت عضو هییت مدیره و محسن مجتهدی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و افسانه فرشته پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد حسن فتحی نسری به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند: آقای مرتضی حسینی غفاری به عنوان بازرس اصلی آقای سید علی حسینی غفاری به عنوان بازرس علی البدل ش 1837873 رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی