اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 391716

شناسه ملی: 10320420858

تاریخ ثبت: 1389/09/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: تصفیه تهران الهیه خیابان مریم شرقی پلاک 43 طبقه پنجم

کد پستی: 1915953737

تاریخ تاسیس: 1389/09/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/12:

400,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/9/1392 شرکت مذکور منحل و آقای مجید سرخوش سرکندی دارای کد ملی 623943XXXX به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران الهیه خیابان مریم شرقی پلاک 43 طبقه پنجم کدپستی 191595XXXX تعیین گردید. پ 1741583 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید. آقایان ابراهیم نورانی لیسار به کد ملی 263175XXXX و آقای جواد حمیدی جم به کد ملی 006302XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1712398 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/10/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 5/10/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی 623943XXXX و آقای مرتضی عباسی به شماره ملی 006057XXXX و آقای ناصر میرزایی حاجی کندی به شماره ملی 008406XXXX تا تاریخ 5/10/1393 در تاریخ 1/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/10/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی 623943XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مرتضی عباسی به شماره ملی 006057XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ناصر میرزایی حاجی کندی به شماره ملی 008406XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر میرزایی حاجی کندی به شماره ملی 008406XXXX به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی، اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 1/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/5/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی 623943XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ناصر میرزایی حاجی کندی به شماره ملی 008406XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر میرزایی حاجی کندی به شماره ملی 008406XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 15/6/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/5/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 004210XXXX8 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/5/93 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX و آقای ناصر میرزایی حاجی کندی به شماره ملی 008406XXXX و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی 623943XXXX تا تاریخ 15/5/93 . در تاریخ 15/6/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/03/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 50000 سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/50 ریال منقسم به پنجاه هزار سهم 000/000/1 ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 17/04/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 6/11/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX تا تاریخ 6/11/1392 3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 19/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 12/7/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/800/14 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/15 ریال افزایش داد. آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به شماره شناسنامه 8612 تاریخ تولد 29/5/1360 فرزند سیف اله با پرداخت مبلغ 000/000/000/20 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرارگرفت. آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/800/14 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/15 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرک از مبلغ 000/000/400 ریال به مبلغ 000/000/000/50 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. 2 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 12 اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده به تصویب رسید. 22 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/50 ریال منقسم به پنجاه هزار سهم 000/000/1 ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 32 اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت مدیر عامل . 42 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. 52 آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 62 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 25/7/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 12/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX به سمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. 5 ـ آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX با دریافت مبلغ 000/000/600/19 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/20 ریال به مبلغ 000/000/400 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 11/7/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/05/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نوع شرکت از سهامی خاص به با مسیولیت محدود تبدیل گردید. 1 1 اساسنامه شرکت مشتمل بر 26 ماده به تصویب رسید. 2 1 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/20 ریال می باشد، که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد: آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX به میزان سهم الشرکه 000/000/600/19 ریال، آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX به میزان سهم الشرکه 000/000/200 ریال آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به میزان سهم الشرکه 000/000/200 ریال.. 3 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت مدیر عامل . 4 1 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 08/06/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/03/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 11/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 . اعضا هییت مدیره تا تاریخ 1/3/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX تا تاریخ 1/3/92 . در تاریخ 11/3/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 1 1 اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده به تصویب رسید. 21 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/20 ریال منقسم به بیست هزار سهم 000/000/1 ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. 3 1 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX به سمت مدیر عامل . 4 1 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 1 آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 6 1 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 10/11/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/21:

شرکت فوق در تاریخ 21/9/1389 تحت شماره 391716 و شناسه ملی 103204XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/9/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه طرح مشاوره فنی انجام کلیه امور فنی مهندسی مربوط به ساختمان و تاسیس ات از قبیل ساخت انواع خانه و آپارتمان و شهر و شهرک سازی مشارکت در ساخت انواع خانه و آپارتمان خاکبرداری و خاکریزی تعمیر و بازسازی و مرمت انواع ساختمانهای قدیمی راه سازی سدسازی پل سازی انجام کلیه امور مربوط به تاسیس ات از قبیل لوله کشی آب سرد و گرم تهویه مطبوع نصب و نگهداری شوفاژ تهیه و توزیع انواع مصالح و لوازم ساختمانی و تاسیس اتی انجام کلیه امور بازرگانی از قبیل واردات و صادرات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور حق العمل کاری شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخش های خصوصی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران میدان آرژانتین خ الوند نبش کوچه کامبیز پ 37 کدپستی 151663XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/20 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی