اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 167450

شناسه ملی: 10102099764

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 1581735419

آدرس: نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، ایرانشهر ، خیابان سمیه ، خیابان ایرانشهر ، پلاک 123 ، طبقه دوم ، واحد 7

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/10:

500,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1398 و به استناد مجوز شماره 772226/98 مورخ 04/09/1398 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به نشانی نسیم شهر همدانک خ شهید عابدین زاده کوچه گلستان 6 پ 100 کدپستی 376744XXXX تاسیس و آقای علی عزیزی مهماندوستی به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید پ 981002XXXX53269 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/02/1398 و بموجب مجوز شماره 356173/98 مورخ 26/04/1398 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شعبه شرکت به آدرس: شهریار ـ شهرک فرارت ـ بین بوستان 19 و 20 ـ پلاک 618 کد پستی 335815XXXX تاسیس گردید. پ 980527XXXX71682 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/03/1398 و مجوز شماره 364263/98 مورخ 29/4/1398 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1397 به تصویب رسید. آقای علی موفقی ک.م 297176XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم زینب حسینی ک.م 006295XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار بشارت اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 980514XXXX70171 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/10:

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای اعتبار آتیه سهامی خاص به شماره ثبت 167450 و شناسه ملی 101020XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/07/1397 و مجوز شماره 643561/97 مورخه 07/08/97 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 105XXXX000 ریال به مبلغ 175XXXX000 ریال منقسم به 100 سهم 17500000 ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ 700000000 ریال بموجب گواهی شماره 219/560/5/75 مورخ 21/07/97 بانک صادرات ایران شعبه آذربایجان پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/10:

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای اعتبار آتیه سهامی خاص به شماره ثبت 167450 و شناسه ملی 101020XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1397 و مجوز شماره 823497/97 مورخه 03/10/97 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم محبوبه رستمی بشماره ملی 432196XXXX به سمت بازرس اصلی واقای مصطفی داس زرین به شماره ملی 007157XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/07/1397 و مجوز شماره 643561/97 مورخ 07/08/1397 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ایرانشهر، خیابان سمیه، خیابان ایرانشهر، پلاک 123 ، طبقه دوم، واحد 7 کدپستی 158173XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ 970905XXXX25858 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/08/1396 و مجوز شماره 855021/96 مورخه 27/10/96 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرستو ناطقی پیربازاری با شماره ملی 001576XXXX به سمت نایب رییس و مدیرعامل. ندا رزقی به شماره ملی 001837XXXX به سمت رییس هییت مدیره. فاطمه کثیری قمی به شماره ملی 001621XXXX به سمت عضو هییت مدیره. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهد آور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961111XXXX23743 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/08/1396 و مجوز شماره 855021/96 مورخه 27/10/96 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرستو ناطقی پیربازاری به شماره ملی 001576XXXX و فاطمه کثیری قهی به شماره ملی 001621XXXX و ندا رزقی به شماره ملی 001837XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شددند. محبوبه رستمی به کد ملی 432196XXXX به سمت بازرس اصلی و مصطفی داس زرین به کد ملی 007157XXXX به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. پ 961111XXXX35769 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/1394 مجوز 799069/94 مورخ 23/10/1394 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 100 سهم 10 . 000 . 000 ریالی به مبلغ 1 . 050 . 000 . 000 ریال منقسم به 100 سهم 10 . 500 . 000 ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ 1 . 050 . 000 . 000 ریال منقسم به 100 سهم 10 . 500 . 000 ریالی با نام می باشد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ 941114XXXX67887 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/4/1394 و مجوز 799069/94 مورخ 23/10/1394 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم کیانزاد با کد ملی 053208431 بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم همای بهزادپور با کد ملی 053277XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره خانم روشنک کیانزاد با کد ملی 045140XXXX بسمت عضو هییت مدیره آقای منوچهر بینا دارنده کد ملی 181658232 به عنوان بازرس اصلی خانم معصومه کوهی دارنده کد ملی 175484XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 941114XXXX20418 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/4/1394 و مجوز 799069/94 مورخ 23/10/1394 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم کیانزاد با کد ملی 053200XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم همای بهزادپور با کد ملی 053277XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره خانم روشنک کیانزاد با کد ملی 045140XXXX بسمت عضو هییت مدیره آقای منوچهر بینا دارنده کد ملی 181658232 به عنوان بازرس اصلی خانم معصومه کوهی دارنده کد ملی 175484XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عای و اداری با امضا مشترک مدیرعامل و یکنفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 941114XXXX73295 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1394 مجوز 799069/94 مورخ 23/10/1394 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ 941114XXXX29672 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/03/1394 و مجوز شماره 19005/403/94 مورخ 4/5/94 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان علامه طباطبایی جنوبی ـ روبروی دانشگاه علامه ـ مجتمع تجاری طوس ـ طبقه چهارم ـ واحد 88 ـ کدپستی 199783XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940706XXXX53982 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/05/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم کیانزاد به شماره ملی ه 053200XXXX و همای بهزادپور به شماره ملی 053277XXXX و روشنک کیانزاد به شماره ملی 045140XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. منوچهر بینا به شماره ملی 181658232 به سمت بازرس اصلی و معصومه کوهی به شماره ملی 175484XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 1749681 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/05/1392 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/500 ریال به مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/10 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 18/9/92 تکمیل امضا گردیده است. پ 1749684 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی