اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2799

شناسه ملی: 10861916830

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 57411 الف 32 مورخ 13/12/87 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و مطابق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 25/3/87 شرکت فوق مرکز اصلی شرکت از تهران به شهریار جاده شهریار اسلامشهر یادگار امام انتقال یافت که تحت شماره 2799 در مورخ 14/2/89 در دفتر ثبت شرکت های این اداره به ثبت رسیده است. مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. اداره ثبت اسناد و املاک شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 25/3/87 شرکت مزبور که در تاریخ 26/3/87 واصل گردید: آقای اکبر راستگو به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه رحیمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدعلی دشتی و همتعلی دشتی و خانم مهپاره نصیری لیورجان. مرکز اصلی شرکت به شهرستان شهریار جاده شهریار اسلامشهر یادگار امام انتقال یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/3/87 آقایان محمدعلی دشتی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره، همتعلی دشتی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/01/23:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عادی بطور فوق العاده مورخ 27/11/81 شرکت مزبور که در تاریخ 15/12/81 واصل گردید: خانم فاطمه رحیمی به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر راستگو به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل آقای محمدعلی دشتی - آقای همت علی دشتی و خانم مهپاره نصیری ایوارجان انتخاب گردیدند بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/11/81 آقایان محمدعلی دشتی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای نعمتعلی دشتی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی