اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 371

شناسه ملی: 10100055607

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ پس از گزارش بازرس قانونی وهییت مدیره تراز وبیلان منتهی به سال مالی 96 مورد تصویب قرارگرفت. ـ اسفندیار حدادی اقدم شفیع 158278XXXX بسمت بازرس اصلی و سیما بهزادزنوزی مهدی 032130XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. ـ اشخاص ذیل به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. میریعقوب رهنمایی زنوز میرصادق 158146XXXX وسیامک شهرام نیا احمد 006145XXXX ورحیم فاطمی زنوز قدرت اله 158291XXXX و ـ سیدمنصورابوالعلایی عباس 032091XXXX وعظیم بقایی رحیم 158297XXXX و فریدون اقدم مرتضی 004498XXXX و ـ میناکشاورز فتح الله 032007XXXX اشخاص نامبرده زیر به مدت 2 سال به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند. ـ عین اله سرکشی محمدرضا 158282XXXX وعلی حکیمی زنوز ستار 032123XXXX وحمیده مشرفی زنوزی محمدحسین 032211XXXX و ـ بهرام بقایی رحیم 005064XXXX واحسان اله گلستانی اسماعیل 186108XXXX ش 971129XXXX69746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ رییس هییت مدیره آقای میریعقوب رهنمایی زنوز با کد ملی 158146XXXX و نایب رییس هییت مدیره آقای رحیم فاطمی زنوز با کد ملی 158291XXXX مدیرعامل آقای فریدون اقدم با کد ملی 004498XXXX وقایم مقام مدیرعامل آقای منصورابوالعلایی با کد ملی 032091XXXX و خزانه دار خانم مینا کشاورز با کد ملی 032007XXXX و عضو هییت مدیره آقای سیامک شهرام نیا با کد ملی 006145XXXX و ـ منشی جلسه آقای عظیم بقایی با کد ملی 158297XXXX انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و 2 نفر از اعضای هییت مدیره همراه بامهرصندوق معتبرمی باشد. ب)مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهرصندوق معتبر می باشد. ش 971115XXXX83536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آدرس ثبتی صندوق قرض الحسنه زنوزاز آدرس استان البرز ـ شهرستان کرج ـ بخش مرکزی ـ شهر کرج ـ بهار ـ کوچه هنرمندی ـ خیابان شهید دکترمفتح (برغان) ـ پلاک 26 ـ پاساژ طلایی ـ طبقه اول ـ واحد 26 کدپستی 315385XXXX می باشد. و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970224XXXX91962 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/07/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز و بیلان سال مالی شهریور 92 به تصویب رسید. ـ آقایان میریعقوب رهنمایی زنوز با کد ملی 158146XXXX و نقی زنوزی راد با کد ملی 158283XXXX و میرالتفات پیغمبردوست با کد ملی 158289XXXX و علی حکیمی زنوزبا کد ملی 032123XXXX و رحیم فاطمی با کد ملی 158291XXXX و منصور ابوالعلایی با کد ملی 396175XXXX و عظیم بقایی با کد ملی 158297XXXX به عنوان اعضای اصلی و آقایان علی حدادی اقدم با کد ملی 158282XXXX و عین اله سرکشی با کد ملی 158282XXXX به عنوان اعضای علی البدل به مدت 2 سال انتخاب شدند. ـ آقای اسفندیار حدادی اقدم با کد ملی 158278XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمان پور صادق با کد ملی 032296XXXX عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش 930604XXXX44364 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 08/08/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان میر یعقوب رهنمایی زنوز با کد ملی 158146XXXX و علی حدادی اقدم با کد ملی 158282XXXX و آقای نقی زنوزی راد با کد ملی 158283XXXX بسمت اعضا هییت مدیره علی حکیمی زنوز با کد ملی 032123XXXX و رحیم فاطمی با کد ملی 158291XXXX عظیم بقایی با کد ملی 158297XXXX میرالتفات پیغمبر دوست با کد ملی 158289XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره و منصور ابوالعلایی با کد ملی 396175XXXX و عین اله سرکشی با کد ملی 158282XXXX بسمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ترازنامه و بیلان سال مالی 1390 به تصویب رسید. روزنامه رسمی جهت نشر آگهی صندوق قرض الحسنه زنوز شهرستان کرج انتخاب شده است. آقای اسفندیار حدادی به شماره ملی 158278XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمان پور صادق به شماره ملی 032296XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش 930604XXXX94892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/07/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان میر یعقوب رهنمایی زنوز با کد ملی 158146XXXX رییس هییت مدیره و علی حکیمی زنوز با کد ملی 032123XXXX نایب رییس هییت مدیره و نقی زنوزی رادبا کد ملی 158283XXXX مدیرعامل و رحیم فاطمی با کد ملی 158291XXXX خزانه دار و عظیم بقایی با کد ملی 158297XXXX عضو هییت مدیره (منشی)و میرالتفات پیغمبردوست با کد ملی 158289XXXX عضو هییت مدیره و قایم مقام مدیرعامل و منصور ابوالعلایی با کد ملی 396175XXXX عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور به امضای آقایان میر یعقوب رهنمایی زنوز و نقی زنوزی راد و علی حکیمی زنوز و مهر صندوق معتبر باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود. ش 930604XXXX33284 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/08/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای میریعقوب رهنمایی زنوز با کد ملی 158146XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی حدادی اقدم با کد ملی 158282XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای نقی زنوزی راد با کد ملی 158283XXXX به سمت مدیرعامل و آقای علی حکیمی زنوزبا کد ملی 032123XXXX به سمت خزانه دار و آقای میرالتفات پیغمبردوستبا کد ملی 158289XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رحیم فاطمی با کد ملی 158291XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عظیم بقایی با کد ملی 158297XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند ـ امضای اسناد و اوراق بهادار با امضای متفق آقای میریعقوب رهنمایی و آقای علی حدادی اقدم و آقای نقی زنوزی راد همراه با مهر موسسه معتبر است و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است. ش 930604XXXX74282 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی