اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8936

شناسه ملی: 14007525708

تاریخ ثبت: 1397/01/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 1451697577

آدرس: استان تهران منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله صادقیه ، خیابان پانزدهم ، خیابان 24 متری خسرو شمالی ، پلاک 46 ، مجتمع بهاران ، طبقه 11 ، واحد 6

تاریخ تاسیس: 1397/01/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/01/27:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله صادقیه ، خیابان پانزدهم ، خیابان 24 متری خسرو شمالی ، پلاک 46 ، مجتمع بهاران ، طبقه 11 ، واحد 6 کدپستی 145169XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980724XXXX69913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره عبارتند از ـ آقای رضا معصومیان به کد ملی 618001XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، ـ آقای سعید معصومیان به کد ملی 618997XXXX مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای سعید جهانگیری به کد ملی 062108XXXX نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم زلیخا کرمی به کد ملی 031077XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سمیرا علیشاه نژاد به کد ملی 618004XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهداور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 980724XXXX05255 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/10/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از استان کهگیلویه و بویراحمد -شهرستان یاسوج- خیابان ارم 15 ( شهید خداکرم اشنا) بن بست (کریم مصلحی) پلاک 52 طبقه همکف کدپستی 759175XXXX به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، جمهوری، خیابان شهید سردار یداله کلهر، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 100 ، طبقه اول، واحد 1 کد پستی 131384XXXX انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 971110XXXX26837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/29:

به موجب نامه شماره 8566/97 , 124 مورخ 13/11/1397 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان یاسوج و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخة 17/10/1397 مرکز اصلی شرکت به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، جمهوری، خیابان شهید سردار یداله کلهر، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 100 ، طبقه اول، واحد 1 کدپستی 131384XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 537399 به ثبت رسیده است. پ 971129XXXX54699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: سعید جهانگیری به شماره شماره ملی 062108XXXX و حامد فارسی به شماره ملی 432223XXXX و آرش غفاری به شماره ملی 426987XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش 971026XXXX03310 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: سعید جهانگیری به شماره شماره ملی 062108XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و حامد فارسی به شماره ملی 432223XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آرش غفاری به شماره ملی 426987XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا سعید جهانگیری (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش 971026XXXX13502 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/27:

تاسیس شرکت سهامی خاص پارسا درخش فرهود در تاریخ 27/01/1397 به شماره ثبت 8936 به شناسه ملی 140075XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: پارسا درخش فرهود شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ ارم ـ خیابان ارم 15 [شهید خداکرم اشنا] ـ بن بست ((کریم مصلحی)) ـ پلاک 52 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 759175XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3005319 مورخ 20/12/1396 نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد 3005 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هییت مدیره خانم نسیبه قاسمی به شماره ملی 236004XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی قاسمی به شماره ملی 237270XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سعادت بازی جدول قدم به شماره ملی 423172XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضا علی قاسمی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم پریسا پروین به شماره ملی 236034XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم یاسمن ایمانی به شماره ملی 236035XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970127XXXX34409 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی