اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 5547

شناسه ملی: 10780089893

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 3819793768

آدرس: تصفیه شهر اراک خیابان رازی مسکن ساختمان یاس طبقه 3 وا حدیک

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمد نظری به شماره ملی 267930XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه شهر اراک خیابان رازی(مسکن)ساختمان یاس طبقه 3 وا حدیک کدپستی 381979XXXX می باشد. / ش 971228XXXX01600 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/09/28:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/08/1387 شرکت مذکور که در تاریخ 16/08/1387 به این اداره واصل گردیده است: 1 آقایان علی نظری، محمد نظری، مسعود شکیبایی، نیما روحانی کارگری و خانمهای معصومه شکیبایی و سارا نظری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 آقای حمید رضا فقیه نصیری به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان حبیبی گیله کجانی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد. بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 14/08/1387 ، خانم سارا نظری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای محمد نظری به سمت رییس هییت مدیره و خانم معصومه شکیبایی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای رییس و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 835170XXXX110232XXXX مسیول ثبت شرکت های اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/03:

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 27/7/92 شرکت مذکور که در تاریخ 29/7/92 به این اداره واصل گردیده است: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1391 به تصویب رسید. 2 آقای محمدعلی صالحی قایم مقامی به کد ملی 053346XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فقیه نصیری به کد ملی 220002XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد. 4 خانم سارا نظری به کد ملی 053243XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای محمد نظری به کد ملی 267930XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم معصومه شکیبایی به کد ملی 053207XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقایان علی نظری به کد ملی 053298XXXX و مسعود شکیبایی به کد ملی 053203XXXX و نیما روحانی کلاگری به کد ملی 006156440 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات، اوراق بهادار و عقوداسلامی با امضای رییس و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. حدود اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه می باشد. ش 1734851 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب مجمع عمومی فلوق العاده شرکت مذکور مورخ 27/9/83 که در تاریخ 30/9/83 به این اداره واصل گردیده است تغییرات زیر در سمتها و دارندگان حق امضا شرکت حاصل گردید: خانم سارا نظری به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمد نظری به عنوان رییس هییت مدیره و خانم معصومه شکیبایی به عنوان نایب رییس و منشی هییت مدیره و آقایان نیما روحانی کلاگری و علی نظری و مسعود شکیبایی به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت 11/4/85 انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس و نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی