اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 4310

شناسه ملی: 10200104104

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: به نشانی جدید استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز ولیعصر بلوار 29 بهمن خیابان کریم خان زند پلاک 36 طبقه زیر زمین به

کد پستی: 5157913399

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 14/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای محمود امنابی به کد ملی 137632XXXX آقای محمدتقی اصفهانی به کد ملی 270922XXXX ش 971227XXXX33692 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود امنابی به کد ملی 137632XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای محمدتقی اصفهانی به کد ملی 270922XXXX به سمت رییس هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971227XXXX50158 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ ولیعصر ـ بلوار 29 بهمن ـ خیابان کریم خان زند ـ پلاک 36 ـ طبقه زیر زمین ـ به کدپستی 515791XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961212XXXX96635 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 01/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود امنابی به کد ملی 137632XXXX و محمدتقی اصفهانی به کد ملی 270922XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 950124XXXX81948 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود امنابی به کد ملی 137632XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمدتقی اصفهانی به کد ملی 270922XXXX به سمت رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 950124XXXX96682 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود امنابی به کد ملی 137632XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره محمدتقی اصفهانی به کد ملی 270922XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت یکسال انتخاب شدند. حق امضا درکلیه موارد با امضای هر دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 930911XXXX71352 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود امنابی به کد ملی 137632XXXX محمدتقی اصفهانی به کد ملی 270922XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 930911XXXX18450 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/5/91 که در تاریخ 30/6/91 به این اداره واصل گردیده آقای محمود امنابی کد ملی 137632XXXX کدپستی 515767XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای محمد تقی پور حاجی محمد علی اصفهانی کد ملی 270922XXXX کدپستی 515767XXXX بسمت رییس هییت مدیره هر دو بمدت یک سال انتخاب و حق امضا در کلیه موارد با هر دو نفر فوق متفقاً و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/11:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/05/89 که در تاریخ 21/07/89 به این اداره واصل گردیده: آقای محمود امنایی به کد ملی 137632XXXX و کدپستی 515767XXXX به کد ملی 137632XXXX و کدپستی 515767XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای محمد تقی پور حاجی محمد علی اصفهانی به کد ملی 270922XXXX و کدپستی 515767XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت یک سال انتخاب و حق امضا در کلیه موارد با هر دو نفر متفقاً و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر تقاضای وارده به شماره 9159/4/2/10417/7/90 شرکت تبریز پژوه ( با مسیولیت محدود) به شماره ثبت 4310 شناسه ملی 102001XXXX4 در آگهی تصمیمات به شماره 8834/4/2/104 11/7/90 تاریخ صورت جلسه اشتباه قید شده که صحیح آن مورخ 27/5/90 می باشد لذا بدینوسیله اصلاح گردید هم چنین نام خانوادگی آقای محمود امنایی ( مدیر عامل و عضو هییت مدیره) اشتباهاً محمود امنایی قید شده بود که بدین وسیله تصحیح می شود. و شماره ملی و کدپستی آقای محمود امنایی در صورت جلسه مذکور تکرار شده است که بدین وسیله اصلاح می گردد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکت ها

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/7/88 شرکت تبریز پژوه ( با مسیولیت محدود) ثبت شده به شماره 4310 به شناسه ملی 102001XXXX4 آقایان محمود امنابی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و محمدتقی پورحاجی محمدعلی اصفهانی به سمت رییس هییت مدیره به مدت یک سال انتخاب و حق امضا در کلیه موارد با هر دو نفر فوق متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی