اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 43711

شناسه ملی: 14005663558

تاریخ ثبت: 1394/12/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/12/12

کد پستی: 7183795353

آدرس: شیراز بلوار شهید بهشتی خلدبرین ساختمان تجاری خلدبرین طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/12:

تاسیس شرکت سهامی خاص نشاسته ممتاز فرا دانه در تاریخ 12/12/1394 به شماره ثبت 43711 به شناسه ملی 140056XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: تولید وبسته بندی وتوزیع نشاسته وگلوتن بارعایت قوانین ومقررات جاری کشور. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: شیراز بلوار شهید بهشتی خلدبرین ساختمان تجاری خلدبرین طبقه اول کدپستی 718379XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 350000 ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک صادرات شعبه بلوار بعثت شماره 480 ش / 4348/14 مورخ 1/12/1394 پرداخت گردیده و مبلغ 650000 ریال در تعهد سهامداران می باشد. ـ اولین مدیران شرکت :. محسن کشتکاران به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره 2 . رحیم دوکوهکی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی 3 . کریم دوکوهکی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی 4 . هادی کشتکاران به سمت نایب رییس هییت مدیرههمگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای محسن کشتکاران به سمت رییس هییت مدیره و محسن کشتکاران به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا فکرآزاد به شماره ملی 229146XXXX به عنوان بازرس اصلی. خانم مهناز صفری جعفرلو به شماره ملی 229690XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 941212XXXX19817 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی