اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4491

شناسه ملی: 10680041810

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/10/19:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک نیکزاد به کد ملی 094228XXXX و آقای عبدالحسین محمودیان به کد ملی 468914XXXX و آقای حسین محمودیان به کد ملی 468914XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند. ش 951002XXXX66855 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک نیکزاد به کد ملی 094228XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای عبدالحسین محمودیان به کد ملی 468914XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای حسین محمودیان به کد ملی 468914XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951002XXXX97761 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک نیکزاد به کد ملی 094228XXXX وکدپستی 889176XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای محسن محمودیان به کد ملی 462015XXXX وکدپستی 889176XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم محبوبه بیگی هرچگانی به کد ملی 462179XXXX وکدپستی 889176XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 930631XXXX54985 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/13:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10/11/92 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید. 1 ـ آقای بابک نیکزاد به کد ملی 094228XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای عبدالحسین محمودیان به کد ملی 468914XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم محبو به بیگی هرچگانی به کد ملی 462179XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها باامضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 2 ـ آقای ذبیح الله محمودی به کد ملی 468914XXXX به سمت بازرس اصلی، آقای بهرام کریمی به کد ملی 468914XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه محلی نسیم و کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش 234320XXXX780161XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/05:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 4/9/92 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: 1 آقای بابک نیکزاد به کد ملی 094228XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای حسین محمودیان به کد ملی 468914XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم محبو به بیگی هرچگانی به کد ملی 462179440 به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 2 آقای بهرام کریمی به کد ملی 468914XXXX به سمت بازرس اصلی و ذبیح الله محمودی به کد ملی 468914XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه محلی نسیم و کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 234320XXXX780138XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ: 02/10/1391 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/000/210 ریال منقسم صد سهم 000/100/2 ریالی از طریق (آورده نقدی سهامداران) افزایش یافت که برابر گواهی بانکی شماره 35139 مورخ 26/09/1391 بانک ملت شعبه امام حسین شهرکرد تمام آن بحساب شرکت واریز گردیده است. لذا ماده 5 در اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید رییس ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/5/1390 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: 1 ـ عبدالحسین محمودیان بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، بابک نیکزاد بسمت رییس هییت مدیره، محبوبه بیگی هرچگانی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای باقی مانده مدت ماموریت هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 16/03/1390 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: 1 ـ بابک نیکزاد بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ عبدالحسین محمودیان بسمت رییس هییت مدیره ـ محبوبه بیگی هرچگانی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 2 ـ بهرام کریمی بسمت بازرس اصلی و ذبیح اله محمودی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه محلی نسیم و کثیرالانتشار رسالت جهت در ج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 18/1/88 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: 1 - بابک نیکزاد به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، محسن محمودیان به سمت رییس هییت مدیره، محبوبه بیگی هرچگانی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 2 - بهرام کریمی به سمت بازرس اصلی و ذبیح اله محمودی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه محلی نسیم و کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: «اجرای پروژه های آب شامل بند خاکی، سدهای بتنی و خاکی، مسیل، شبکه آب و فاضلاب شهری و روستایی، تصفیه خانه آب و فاضلاب، منبع آب، نیروگاه آبی، کانال و تونل انتقال آب، اجرای کلیه پروژه های تاسیسات و تجهیزات شامل خطوط انتقال آب و نفت و گاز، نصب علمک گاز، شبکه گاز شهری و روستایی، اسکلت فلزی، مخازن فلزی، انجام کلیه پروژه های خدماتی شامل ایاب و ذهاب، سرویس مدارس، ایجاد و نگهداری فضای سبز، طبخ غذا، تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات پالایشگاهی، بیمارستانی، اداری، تامین نیروی انسانی برای ادارات دولتی، خصوصی و نیمه دولتی و کلیه امور مربوط با کسب مجوز لازم» بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/6/1384 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید : 1 - آقایان : مهرنگ جواد زاده به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره – عبدالحسین محمودیان به سمت رییس هییت مدیره – حسین محمودیان به سمت نایب رییس هییت مدیره – داوود مداحیان ریزی و حافظ محمودیان به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی و قراردادها چک،سفته،بروات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 2 - آقایان بهرام کریمی به سمت بازرس اصلی و ذبیح اله محمودی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 3 - روزنامه محلی هم اندیشان و کثیرالانتشار قدس جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید 4 - به موضوع شرکت عبارت داخل پرانتز اضافه گردید : (اجرای پروژه های تصفیه خانه های آب و فاضلاب – شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب – آبیاری و زهکشی- احداث سدها و بندهای خاکی و نظایر آن ) لذا ماده 2 - اساسنامه اصلاح گردید اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی