اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 11293

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/2/86 شرکت نامبرده منحل گردید و آقای محمد رضا کاظمی به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد آدرس و مرکز اصلی شرکت اصفهان خیابان خواجو ساختمان احسان طبقه سوم ساختمان شماره 5 اعلام شد. مسوول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 6/5/1382 تغییرات زیر درشرکت نامبرده بعمل آمده است آقایان اصغر کاظمی و محمدرضا کاظمی و سید مهدی توکلی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و امیر عباس عقیق و خانم مهری عقیق به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند هییت مدیره از بین خود محمد رضا کاظمی را بسمت رییس سید مهدی توکلی را بسمت نایب رییس هییت مدیره و اصغر کاظمی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی